Yağ Ve Gresin Koi Eşleniğinin Ve Toksisitesinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Acar, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yağ ve gresin atıksuda çözünmeyerek ayrı bir faz oluşturması, yağ ve gresin fiziksel arıtımını kolaylaştırmaktadır. Arıtılamamış, su ortamında kalmış yağ-gres ise boru hatlarında sorun yarattığı gibi biyolojik arıtma ünitelerinde tahribatlara ve alıcı ortam deşarjlarında sorunlara neden olmaktır. Bununla beraber, su ortamında küçük miktarlarda da olsa yağın çözülebilir bir kısmı mevcuttur ve bu az da olsa çözünmüş kısmın kirletici etkileri olabilir. Toplam organik karbon analizleri ekstraksiyon solventlerine ve çözünmüş yağ gres örneklerine uygulanmıştır. Ayrıca KOİ ve TOK arasındaki korelasyon araştırılmıştır. Toksik kirleticiler özellikleri itibari ile ekosistemi tehdit etmektedirler. Bununla beraber yağ-gres örneklerine zehirlilik testleri uygulanmış, yöntem olarak ta Vibrio fischeri bakterilerini kullanan BioToxTM testi kullanılmıştır. Ekstraktların EC50 değerleri değerlendirilmiştir. Deneylerde ekstraksiyonlar için 3 solventle (tetrahidrofuran (THF), dimetilsülfoksit (DMSO) ve n-Hexane) çalışılmıştır. Bu çalışmada, kullanımı ve taşınması sırasında herhangi bir şekilde dökülüp çevreye karışabilecek bir adet motor yağı, kullanılmış motor yağı ve 6 numara fuel oilin yağ-gres içerikleri belirlenmiş ve bu yağ ve gresin koi eşleniği ve toksisitesi değerlendirilmiştir.
Oil and grease have poor solubility in water and its separation from the aqueous phase is helpful for treatment. Oil and grease which cannot be removed from wastewaters complicate the transportation of wastes through pipelines, disposal into receiving waters, and inhibit the biological treatment units. Though just a minor amount of oil is soluble in water, this minor fraction of oil might cause severe negative effects. Total organic carbon analyses were applied to extraction solvents and water soluble fractions of oils. COD and TOC correlation is also investigated. Another important parameter affecting the treatment is toxicity. Toxic pollutants threaten the ecosystem with their characteristics. Toxicity tests were applied on the wastewater samples that are highly polluted by oil and grease. The method of toxicity tests will be BioToxTM test using Vibrio fischeri a luminescent bacteria. EC50 values of the extracts were evaluated. During experiments three organic solvents were used for extractions specimen namely; hexane, dimethylsulfoxide (DMSO), tetrahydrafuran (THF). In this study, oil and grease contents of motor oil, used motor oil and fuel oil (no:6) that can be spilled somehow during their usage or transportion, were determined, and COD counterpart of these oil and grease contents, and their toxicity were also measured.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yağ ve gres, Toksisite, EC50, KOİ, Oil and Grease, Toxicity, EC50, COD
Alıntı