Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemiyle Betonarme Bir Yapının Performans Seviyesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köse, Doğukan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, performans kavramı çerçevesinde deprem talep etkisi göz önünde bulundurularak “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007”de anlatılan doğrusal olmayan bir yöntem olan “Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılarak yapı güvenliğinin belirlenmesi konusu incelenmiştir. Ayrıca söz konusu yönetmeliğe göre projelendirilmiş 3 katlı betonarme bir yapı üzerinde konunun detaylı irdelenmesi ve anlatılan yöntemin uygulaması yapılarak incelenen konunun örneklemesi yapılmıştır. Tasarım depremi ve kapasite eğrisi dikkate alınarak belirlenen hedef deplasman sınır değeri, üst limit kabul edilerek itme analizi X ve Y yönü için uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen hasar dağılımından, bina performans seviyesi belirlenmiştir. Bina, DBYBHY 2007’de belirtildiği üzere Can Güvenliği Performans Seviyesini sağlamıştır.
In this study, determination of the structural safety of a RC structure subject is evaluated with a nonlinear analysis method; “Incremental Equivalent Earthquake Load Method” that is described in Turkish Earthquake Code 2007 depending on the designed earthquake. Besides, the practice of the method is assigned on a three storey RC structure that has been designed regarding the Turkish Earthquake Code 2007. Considering the designed earthquake and capacity curve, displacement limit value determined as a top limit and pushover analyze is applied for X and Y direction. The structural performance level is determined by the percentage of damage obtained from the result of the pushover analyze. As determined in Turkish Earthquake Code 2007, the structure accomplishes life safety performance level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü, İtme Analizi, Performans Seviyesi, Incremental Equivalent Earthquake Load, Pushover, Performance Level
Alıntı