Katı Atık Sızıntı Suyu Miktarını Azaltıcı Yönetim Stratejileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-25
Yazarlar
Öztürk, Filiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sızıntı suyu oluşumunu en aza indirmek için, hücre alanlarını küçültmek, atık hücresi üzerini geçici örtü ile örtmek, depo alanı dışından gelebilecek yağmur sularının depolama sahasına girişini önlemek ve depo nihai örtüsü üzerinde yeterli yüzeysel su (yağmursuyu) drenajı yapmak gibi teknik tedbirlerin alınması gerekmektedir. İlave olarak, depolama sahası dışından gelebilecek yağmursularının, bilhassa işletmede olan (aktif) hücrelerden uzak tutulması ve su muhtevası yüksek atık bileşenlerinin düzenli depolama dışında bir atık bertaraf yöntemi ile değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmada; iklimsel koşullar, depolanan atığın su muhtevası ve depolama alanı hücre büyüklüklerinin değişkenliği parametrelerinin, oluşan sızıntı suyu miktarına etkileri, 5 ana senaryo kapsamında incelenmiş ve sonuçlar toplu olarak değerlendirilmiştir.
To minimize leachate production, reducing cell areas, appliying a temporary cover over the waste cell, prevention of rain entrance from outside, an efficent warehousing on the final cover for run-off and other technical measures can be applied. In addition, coming out of empty cells’ rainfall drainage (inactive waste cells) from in operation (active) cells and evaluation of high water content waste components by other disposal methods are to put in practice to reduce leachate amount. In this study; the parameters that effect leachate amount such as climatic conditions, the water content of the landfilled waste and variability of waste cells’ areas are evaluated. Under 5 main scenarios, the results are measured collectively to assess the most efficient parameter on leachate quantity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
katı atık, sızıntı suyu, depo alanı, düzenli depolama, waste, leacheate, waste cell, landfill
Alıntı