Deprem Yükleri Altında Betonarme Binalardaki Bölme Duvar Etkisinin Farklı Modellerle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-09-30
Yazarlar
Suak, Yavuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bölme duvarlar, yapının dinamik karakteristik değerlerinin değişiminde büyük bir etkiye sahiptir. Yapı hesaplarında bölme duvarlar yapısal eleman olarak göz önüne alınmayarak, yapıların dinamik hesabında ihmal edilmektedirler. Bölme duvarların hesaplarda dikkate alınmamasının sebebi, bölme duvarların yatay rijitliğe olan katkısının kesinlik kazanmamış olması ve önerilen modellerin hesap güçlüğüdür. Bu çalışmada, bölme duvarların matematik modelinin oluşturulmasına yönelik incelemelerle bölme duvar etkisinin dikkate alındığı çeşitli yönetmelikler karşılaştırılmıştır. Değişik bölme duvar alanına sahip modeller oluşturularak, deprem yükleri altında yapıya olan etkisi ve düzensizlik durumları incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda bölme duvarların gerçek davranışının matematik modele aktarılması önemlidir. Yüksek başlangıç rijitliğinin yanında düşük dayanıma sahip olan bölme duvarlar, deprem hareketinin birkaç çevriminden sonra kesme veya basınç kırılmaları sonucunda devreden çıkmaktadır. Bu davranış, eşdeğer çapraz çubuklarla idealleştirilen modellerde eksenel yük etkileri dikkate alınarak oluşturulan plastik mafsallarla modele aktarılmaktadır. Bu şekilde gerçek bölme duvar davranışı modele aktarılmış ve uygulamaya yönelik sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
Masonry infill walls have important effects on dynamic characteristics of buildings, which have reinforced concrete frame structural system. Although, masonry infill walls have effects on dynamic characteristics of reinforced concrete frame structures, they are neglected as a structural element in the building analysis. The reason of this is that the effects of horizontal rigidity of infill walls has not been proven and valid model of infill walls are difficult. This study has researches about the infill walls idealisation with equivalent struts for mathematical model and compare some national codes, which include the effects of masonry infill walls in reinforced concrete buildings. Models, having variations of different infill wall distribution, are studied in the way of the effects of masonry infills and irregularities. All of these studies, there is an important point about to idealisation the real masonry infill panel behaviour. Masonry infill panels have great lateral rigidity but weak endurance. After first cycles of an earthquake, masonry infill panels are mostly departed. This behaviour is modelled with plastic hinges on idealised equivalent struts, which exposed to compression forces. In this way a real masonry infill panel impact is idealised on mathematical model and attempted to practicable results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Bölme duvar etkisi, betonarme çerçeve, eşdeğer çapraz çubuk, Masonry infill walls, RC frame, strut
Alıntı