Biyofiltrelerle Amonyak Emisyonlarının Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uyar, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Koku parametresi gerek insanlarda oluşturduğu rahatsızlık ve gerekse içerdiği kirleticilerin yol açtığı çevresel etkileri nedeniyle günümüzde önem kazanmaktadır. Koku kontrolünde biyolojik sistemler gerek ilk inşa ve gerekse işletme maliyetleri yanında yüksek arıtma verimleri ve değişik işletme koşullarındaki performansları ile geniş uygulama alanlarında uygulanmaktadır. Bu çalışmada hayvan besiciliği yapılan tesislerin iç ortamında oluşan kokulu gazların içinde en önemli bileşenlerden biri olan amonyak kirleticisinin biyolojik kontrol yöntemlerinden “biyofiltreler”le arıtılması incelenecektir. Giriş hava+amonyak akımı , değişik pH değerlerinde amonyum hidroksit çözeltilerinden hava ile sıyırma işlemi ile elde edilmiştir. Değişik pH ve çözelti hacimleri için amonyak taşınımına ait matematik denklemler elde edilmiştir. Kompost+talaş karışımının doldurulduğu 8.5 litrelik faydalı hacmi olan 2 adet pleksiglas reaktör seri bağlı olarak hazırlanmış ve sonradan aklimasyon süresini azaltmak için İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisinden alınan nitrifikasyon çamuru reaktörlere aşılanmıştır. Takiben amonyak gazı beslemesi yeniden gerçekleştirilmiştir.10 günlük süre içinde %97-98 arıtma verimi gerçekleşmiş olup, çalışma yeni yüklerle de verim platosuna ulaşılıncaya kadar devam ettirilmiştir.
Partly because of the discomfort it causes to human beings and partly because of the environmental effects caused by the pollutants it includes, odor parameter has become an important factor nowadays. Low construction and operation costs, and high removal efficiency together with reliable performance under different operating conditions make biological systems ideal to be used commonly in odor control. In this research, it is intended to analyze amonium pollutant, which is one of the most important components of the odorous gases which are composed in an indoor environment of the facilities that deal with livestock fattenning, by means of biofilters which is one of the biological control methods. İnlet air+ammonia stream has been supplied by stripping various pH value ammonium hydroxide solutions with air. Moreover, mathematical equations based on the different pH values and solution volumes for ammonia convection has been formulated. 2 plexiglas reactors which have a useful volume of 8.5 liters has been serially connected and filled with a mixture of compost and wood shavings (sawdust) and afterwards nitrification sludge has been taken from the ISKI Pasakoy Advanced Biological Treatment Plant, and inoculated to the reactors to decrease the acclimation period.In a 10 day period a removal efficiency rate of 97-98% has been achieved.This study continued with new loadings until the efficiency plateau has been reached.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Biyofiltre, Amonyak, Kümes Hayvancılığı, Biofilter, Ammonia, Livestock
Alıntı