Ticari Binalarda Enerji Performans Kriterlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özüpak, Özgür Sahin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu tez çalışması kapsamında, dünyada ticari binalarda uygulanan enerji performans standartlarının ve kriterlerinin incelenmesi, Türkiye'de Mayıs 2007'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde oluşturulacak ilgili yönetmelikler için öneriler geliştirilerek eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, dünyada ve özellikle Avrupa Birliği'nde, ticari binaların enerji performansı ile ilgili direktif, kanun, yönetmelik ve standartlar tespit edilmiş ve Enerji Verimliliği Kanunu'nda oluşturulması zorunlu kılınan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği için standartlara bağlı öneriler sunulmuştur. Ayrıca, ticari binaların genel özellikleri, kullanım şekillerine göre sınıflandırılması ve enerji tüketimini etkileyen başlıca faktörler tez kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.Tezde, Avrupa Birliği kapsamında Bina Enerji Performans Direktifi, bu direktif çerçevesinde oluşturulan enerji performansı ile direk bağlantılı CEN standartlarının genel özellikleri, enerji performans kriterleri, konu ile ilgili komisyonların yayınladıkları standartlar ortaya çıkartılmıştır. Binalarda enerji performansı ve verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmalar ve ticari binalara yönelik oluşturulan kriterler ülkelere göre irdelenmiştir.
The aim of this study is to improve the building energy performance criteria and to make a comparison between abroad and Turkey via the standarts which are used for the commercial buildings. In order to complete missing standarts on the regulations, suggestions are made. Also importing the standarts which are related with the frame of the Energy Efficiency Law are recommended. The commercial buildings? general properties and classifications according to types using the principals with energy characters are investigated. The ratios of energy consumptions of building technical systems are given in this study. All over the world, specially in Europe, the Energy Performance Building Directives and regulations which are forced to be formed by Energy Efficiency Law, are pointed out. Recommendation for the commercial buildings energy performance standarts in Turkey is made and the certification of the buildings are examined. In the conclusion, the lack of the energy performance standarts, which are well matched between Turkey and Europe, is shown.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008
Anahtar kelimeler
Enerji, Enerji performans analizi, Enerji tasarrufu, Energy, Energy performance analysis, Energy saving
Alıntı