Can Energy Efficiency Save Energy? An economy-wide rebound effect simulation for Turkey

dc.contributor.advisor Hannum, Christopher Micheal tr_TR
dc.contributor.author Somuncu,Tuğba tr_TR
dc.contributor.authorID 436982 tr_TR
dc.contributor.department Economics en_US
dc.contributor.department İktisat tr_TR
dc.date 2016 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-04T11:24:36Z
dc.date.available 2019-02-04T11:24:36Z
dc.date.issued 2016 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016 en_US
dc.description Tez (eng) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 tr_TR
dc.description.abstract Energy efficiency is often considered as one of the most important tools for reducing use of energy resources. However in the literature there is an ongoing debate about certain offsetting impacts. These offsetting impacts are called take-back effects or rebound effects. According to economic theory, an increase in energy efficiency will ensure a reduction in per unit price of energy services. A price reduction will stimulate energy demand from consumers and firms and eventually will lead to a higher energy consumption level. While the first effect is called a direct rebound second one is called an indirect rebound effect. In this study economy-wide rebound effects for Turkey which consist of the sum of direct and indirect effects has been examined. In the case of Turkey energy efficiency stands out as a crucial issue; because Turkey, as an energy importing country, wants to reduce energy consumption while maintaining economic growth. There are several policies, plans and strategies that aim to promote energy efficiency. However the big question remains whether obtaining higher levels of energy efficiency will result in a lower energy consumption level or not. In order to estimate economy-wide rebound effects, constructed an energy-economy computable general equilibrium (CGE) model for Turkey by creating a social accounting matrix (SAM) based on the 2002 Turkey Input-Output table from the Turkish Statistical Institute (TUIK). In addition to these official records to provide a more realistic view of Turkish economy shadow economy is included into SAM. Because both theoretical and empirical studies reveal that size of rebound effect is sensitive to price elasticity of demand; when demand is more elastic rebound is likely to be seen. In a situation like consumers don't pay for energy their demand becomes independent of price and doesn't response to any price reduction in energy. In particular Turkey face a serious leakage energy consumption where consumers benefit from costless energy. It would be a legitimate assumption that these consumers' demand over energy is price inelastic. Consequently a price reduction in energy services could lead no change in demand. Nested constant elasticity of substitution (CES) structure for production and household utility in which energy and capital are perfect complements and the energy-capital composite (e.g. building services) substitutes for labor and other intermediate goods with a Cobb-Douglas form has been applied. Household utility is generated using a Cobb-Douglas functional form from food, services, savings and a durable goods composite created by combining an industrial good and energy. The industrial good and energy are treated as perfect complements. Rebound effect is defined as percentage increase in total energy consumption over the expected (reduced) energy consumption level. Two energy efficiency policies which are being implemented in Turkey has been introduced into model. The first is energy certification for buildings and the second is mandatory energy labeling for household appliances. The first is energy certification for buildings which demonstrates their energy consumption level and groups them into 7 categories as A,B,C,D,E,F, or G. In accordance with this law newly constructed buildings must meet at least C level in order to qualify for building permit. As an energy efficiency increment it is assumed that all existing buildings will be improved to C level from G while all new buildings will be in the C category. The second policy is mandatory energy labeling for household appliances, which is functionally similar to energy certification for buildings. A durable good bundle of energy and industrial goods is composed, representing the usage of appliances. Energy efficiency in this bundle is assumed that increases due to the policy with the same percentage increase as has been observed over the 10 years since the initial formulation of the policy. Simulations for the both scenarios show rebound effect which ranges between 18-%19. These results indicate that approximately 20 percent of energy savings due to improvements in the energy efficiency are lost due to the rebound effect. Since size the of the rebound is great enough to be non-negligible, any policy, forecast or action which does not take it into consideration will be inadequate. en_US
dc.description.abstract Enerji kullanımının azaltılması ve enerji korunumunun sağlaması için enerji verimliliği en önemli parametrelerden biri olarak görülmektedir. Ancak literatürde enerji verimliliğinin "geri tepme" adı verilen "rebound etkilerinin" varlığı ve bu etkilerin ortaya çıkardığı sonuçlar tartışma konusu olmaya devam etmektedir. İktisat teorisine göre enerji verimliliğindeki bir artış enerji hizmetlerinin birim fiyatında azalmaya neden olarak tüketicilerin ve firmaların enerji teleplerinin artmasına neden olur. Bu durum enerji verimliliğinin gerçekleştiği birim için enerji talebi arttığında doğrudan rebound olarak adlandırılırken, diğer malların yada hizmetlerin talebini arttırmaya yönelik etki yaptığında dolaylı rebound adını almaktadır. Her iki durum da enerji verimliliğinin artmadığı duruma göre daha çok enerji tüketimini ortaya çıkartır. Bu çalışmada Türkiye için doğrudan ve dolaylı geri tepme etkilerinin toplamından oluşan ekonomi genelindeki enerji verimliliği geri tepme etkileri incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye için ekonomi geneli geri tepme etkilerinin boyutunu tahmin etmeye çalışarak bu etkilerin boyutlarının politika yapma sürecinde dikkate alınacak ölçüde olup olmadığını, Türkiye'nin sadece enerji verimliliğini arttırarak daha düşük enerji tüketim seviyesi elde edip edemeyeceği gibi sorulara cevap aramaktadır. Ekonomi geneli geri tepme etkileri tahmin eden çalışmalar geri tepme etkisininin ülkenin sektölerinin yapısına, enerji verimliliğinin türüne, ülkenin kalkınmışlık durumuna bağlı olduğunu göstermiş, sonuçların genelleme yapılamayacağını göstermiştir. Türkiye ise enerji ithal eden bir ülke olarak enerji türetimini azaltarak aynı zamanda ekonomik büyümesini devam ettirmesinin enerji verimliliğini arttırmasıyla mümkün olacağını düşünerek enerji verimliliği politikalarına ağırlık vermiştir. Eğer rebound etkiler Türkiye için de geçerli ise uygulanan politikaların beklenenin tam tersi sonuçlar vereceği beklenmektedir. Bu alanda Türkiye için daha önce herhangi bir çalışmanın yapılmaması ve diğer ülkeler için yapılan analizlerinin genellenememesi böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Ekonomi genelindeki etkilerin incelenebilmesi için enerji-ekonomi hesaplanabilir genel denge modellemesi kullanılmıştır. Hesaplanabilir genel denge modellerinde ekonomi bir bütün ve birbiriyle ilişkili bir sistem olarak ele alınarak bütün değişkenlerin denge değerleri hesaplanır.Neo-klasik iktisatın bütün varsayımları altında Cobb-Douglas fayda fonksiyonu kullanıldı. Denge halindeki sisteme Türkiye 'de uygulanmakta olan 2 enerji verimliliği uygulaması ayrı ayrı tanımlanmış ve bu etkiye karşı enerji tüketiminin tepkisi ölçülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu' nun (TUİK) 2002 yılında yayınladığı girdi-çıktı tabloları baz alınarak Türkiye için sosyal hesaplar matrisi oluşturulmuş bu matrisle genel denge modellemesi yapılmıştır. TUIK'in sağladığı resmi verilerin yanında literatureden yararlanılarak Türkiye'nin kayıt dışı ekonomisi de modele eklenmiştir. Türkiye'de ciddi ölçüde kayıt dışı ekonominin görülmesi ve enerjiye herhangi bir ücret ödemeyen kesimin enerji verimlilik artışından kaynaklı enerji fiyatlarındaki düşüse tepkisinin fiyata duyarlı kesim ile aynı olmayacağı düşünülerek kayıtdışı sektörlerin modele eklenmesinin daha gerçekçi bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmüştür. Türkiye'de uygulanmakta olan binalarda enerji performansı uygulaması ve elektrikli ev aletlerinin enerji sınıfı etiketlenmesi politikaları ele alınıp modelde ayrı ayrı incelenmiştir. Birinci politika olan binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre binalar enerji tüketimi ve karbondioksit salınımına göre A en iyi G en kötü sınıf olmak üzere A,B,C,D,E,F ve G olarak 7 gruba ayrılırlar. Ayrıca yönetmelik yeni yapılan binaların inşa izni alabilmesi için azami olarak C seviyesinde olmasını, eski binaların da 2017 yılına kadar sertifika almasını aksi takdirde cezai yaptırım koşullarını da içerir. BEP'in yayınladığı verilere bakıldığında yeni yapılan binaların %69 'unun azami şart olan C sınıfında olduğu ve eski binalardan kimlik belgesi alan binaların hemen hemen hepsinin bu sınırın altında kaldığı görülmüştür. Bu yüzden enerji verimliliği artışı olarak bütün binaların C sınıfına iyileştirildiği varsayımı yapılmıştır. Yeni yapılan binaların ise zaten C sınıfında olduğu varsayılmıştır. Ev aletlerinde enerji sınfı etiketlemesi işleyiş biçimi olarak binalardaki enerji kimlik belgesiyle benzerlik taşır. Ev aletlerinin enerji tüketim seviyesine göre A,B,C,D,E,F ve G olmak üzere 7 gruba ayırır. Elektrikli ev aletleri etiket olmadan satılamaz. Bununla beraber teknoloji hızla yenilendiği için A+,A++,A+++ gibi gruplar ortaya çıkmış, F ve G gibi gruplar piyasadan kalkmıştır. Elektrikli ev aletleri için TÜRKBESD'den 2002-2014 zaman aralığı için buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi satış rakamları ve bu satışların enerji sınıfına dağılımı bilgisi alınarak, makina mühendisleri odasının her biri için yayınladığı enerji tüketim parametleriyle dayanıklı tüketim malı sepeti oluşturulmuş.Bu zaman aralığında her biri için gerçekleşen verimlilik artışının ortalaması alınarak modelde kullanılmıştır. Geri tepme etkisi verimlilik artışından sonra beklenen enerji tüketimi seviyesi üzerinde toplam enerji tüketiminin yüzde artışı olarak tanımlandı. İki durum için de simülasyon sonuçlarına baktığımızda geri tepme etkilerinin % 18-19 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar enerji verimlilik artışıyla sağlanan enerji korunumunun %20 'sinin geri tepme etkisiyle kaybolduğunu göstermektedir. Bu durum enerji korunumunu sağlamak için enerji verimliliği politikalarının diğer politikalarla da desteklenmesi gerektiği göstermektedir. Elde edilen sonuçlar diğer ülkeler için yapılan analizlerle kıyaslandığında Türkiye için daha küçük ölçekli bir rebound etkiden sözetmek mümkündür. Bunun başlıca sebebi modele kayıtdışı ekonominin eklenmesidir. Rebound etkiler enerji verimliliğinin sağladığı fiyat düşüşüne davranışsal bir tepki olarak ortaya çıkarken fiyat değişimine karşı duyarsız olan kayıtdışı kullanıcılar bu tepkinin boyutunu azaltıcı yönde etki etmiştir. tr_TR
dc.description.degree M.A en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17602
dc.language eng tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Energy Efficiency en_US
dc.subject Enerji Verimliliği tr_TR
dc.title Can Energy Efficiency Save Energy? An economy-wide rebound effect simulation for Turkey en_US
dc.title.alternative Enerji Verimliliği Enerji Tasarrufunu Sağlayabilir mi? Türkiye için "Rebound etki" simülasyonu tr_TR
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar