Örgütler İçin Çevresel Değişkenlik Etki Modeli Oluşturulması Ve Değişkenliğin Örgütler Üzerindeki Etkisinin Analizi

dc.contributor.advisor Erkut, Haluk tr_TR
dc.contributor.author Bayraktar, Cahit Ali tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-03-30T18:44:15Z
dc.date.available 2016-03-30T18:44:15Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Metal Sektöründe, üretim faaliyeti gösteren, kurumsallaşmış veya kurumsallaşmaya başlayan firmalarda “Çevresel değişkenliğin örgütler üzerindeki etkilerinin incelenmesine imkan verecek olan bir çevresel değişkenlik modelinin kurulması ve işletilmesi”dir. Algılanan Çevresel Değişkenlik, organizasyondaki karar birimlerinin, karar verme işlemi sırasında dikkate aldığı dış faktörlerdeki değişim olarak tanımlanmış ölçülmüştür. Algılanan Çevresel Değişkenliğin, Örgüt Peformansına ait kriterler, Örgüt Yönetsel Tasarım Parametreleri, Firma Kurumsal Özellikleri üzerinde etkileri incelenmiştir. 55 üretim firmasından toplanan veriler tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, normallik testi, güvenilirlik (cronbach alfası) testi, ana bileşen analizi, korelasyonlar ve regresyon olmak üzere altı istatistiksel adımdan geçirildikten sonra yorumlanmıştır. Araştırma göstermiştir ki çevre değişkenliği performans, örgüt yönetsel tasarım parametreleri ve firma kurumsal özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çalışma sonucunda, a)Görev ve Genel çevrelerine ait çevrelerin hangilerinin, hangi performans kriteri , hangi örgüt yönetsel tasarım parametresi, ve hangi firma kurumsal özelliği üzerinde etkisi olduğu ve bu etkilerin yönleri, b) Örgüt yönetsel tasarım parametrelerinin ve firma kurumsal özelliklerinin performans üzerindeki etkileri ve bu etkilerin yönleri, c)Örgüt yönetsel tasarım parametrelerinin ve firma kurumsal özelliklerinin birbirleri üzerindeki etkileri ve bu etkilerin yönleri belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to “to establish and manage an environmental dynamism model that will allow the analysis of the effects of the environmental dynamism over organizations” in the firms that perform production activities in the sector of Metal, which have been organized or have recently begun organizing. Percepted Environmental Dynamism has been described and measured as the dynamism in the external factors, which the decision-taking authorities within an organization, pay attention to during the decision-taking procedure. The effects of the Percepted Environmental Dynamism over criteria related to the Performance of the Organization, Organization’s Administrative Planning Parameters, Firms’s Organizational Characteristics, have been examined. The datas, collected from 55 production companies, have been interpreted after they had been passed through six statistical stages: calculation of the descriptive statistics, normality test, confidentiality (cronbach alpha) test, principal component analysis, correlations and regression. As the research has demonstrated, the performance of the environment dynamism has an important effect on the parameters of the organization’s administrative planning and the firm’s organizational characteristics. As a result of the study the following has been specified: a) which sub-environments of both Task and General Environments, do have effects on which performance criteria, which parameter of the organization’s administrative planning and which organizational characteristics of the firm and the directions of these effects, b) the effects of the organization’s administrative planning parameters and the firm’s organizational characteristics over performance and the directions of these effects, c) the effects of the organization’s administrative planning parameters and the firm’s organizational characteristics over each other and the directions of these effects. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12101
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çevresel Dinamiklik tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject Yönetsel Tasarım Parametreleri tr_TR
dc.subject Kurumsal Özellikler tr_TR
dc.subject Environmental Dynamism en_US
dc.subject Performance en_US
dc.subject Administrative Planning Parameters en_US
dc.subject Organizational Characteristics en_US
dc.title Örgütler İçin Çevresel Değişkenlik Etki Modeli Oluşturulması Ve Değişkenliğin Örgütler Üzerindeki Etkisinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative To Form Environmental Dynamism Effect Model For Organizations And The Analyse Of The Effect Of Dynamism Over Organizations en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
434.pdf
Boyut:
168.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama