Türkiye Otoyol Ağı İçin Üstyapı Yönetim Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-09-25
Yazarlar
Hergüner, Ahmet Taner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Genelde ulaştırma yatırımlarının devlet tarafından finanse edilmesi ve işletilmesi geleneği yakın zamanlara kadar sürmüştür. Ne var ki tüm dünyada ulaştırma yatırımlarına olan gereksinimin artışı ve kamu kesimi kaynaklarının sınırlılığı, devletlerin asli görevleri olarak görülen kamu hizmeti anlayışını değişime zorlamıştır. Ulaştırma yatırımlarının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi olanağı, önemli bir açılım sağlamakla birlikte, talebin giderek çoğalması ve özel sektör kaynaklarının da kısıtlılığı nedeniyle, kamunun katkılarına da gereksinim kaçınılmaz olmaktadır. Günümüzde yeni otoyolların yapımı her geçen gün azalmakta, motorlu taşıt trafiğindeki sürekli artışlar ve kaynak sağlanmasındaki güçlükler karşısında, yeni otoyolu yapmaktan çok mevcut otoyol üstyapılarının, gelecekteki yoğun ve ağır trafiğe cevap verebilecek şekilde bakımı, onarımı ve yenilenmesi gibi çalışmalar daha çok önem kazanmaktadır. Türkiye otoyol ağının bakım ve onarımı için çok yüksek değerlere ulaşan bütçe gereksinimleri nedeniyle, sınırlı kaynaklara sahip bulunan ülkemizde, kaynakların daha verimli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, otoyol ağı içindeki yollarda, Üstyapı Yönetim Sistemi’nin uygulanması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS), sınırlı mevcut bir bütçeye, en yüksek kazanç sağlayacak optimum bakım/iyileştirme önceliği programlarını oluşturmak için, nesnel ve sistematik yaklaşım taşımaktadır. Bu sistem, karayolu yöneticilerine, yolların iyileştirilmesi için mevcut sınırlı bütçeyi daha iyi kullanmaları bakımından yardımcı olmakta, karar vermede kişilere bağlı inisiyatifi en aza indirmektedir. Bu çalışmada; Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılan ölçümlerin sonucunda toplanan veriler kullanılarak, otoyolların üstyapısında bozulmaların ne zaman meydana geleceğinin, oluşturulacak modeller yardımıyla saptanması hususunda, ülkemiz koşullarına uygun örnek bir Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS)’nin kurulması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Üstyapı Yönetim Sistemi, modeller (fuzzy logic, regresyon), otoyol ağı.
In general, investments in transport and operation to be financed by the state tradition has continued until recently. However, the worldwide increase in the need for transportation investments and public sector of its limited resources, the state as the primary task of the public service has forced the change. The private sector by the implementation of transport investment opportunities, to provide an important opening, the demand and the private sector increasingly replicated because of limitations in resources, public also needs to contribute is inevitable. Today, construction of new highway each day to reduce motor vehicle traffic in the continuous increase in resources and right in the face of difficulties, the new motorway as much of the existing motorway pavement, the future intensive and heavy traffic can provide answers to the maintenance, repair and renewal work as more important. Turkey s Motorway Network maintenance and repair is too high to reach for the requirements of the budget because of limited resources available in our country of resources in a more efficient use, to the motorway network, roads, Pavement Management System implementation has become mandatory to have. Pavement Management System (PMS), limited to an existing budget, to provide the highest gain optimum maintenance / improvement programs to create a priority objective and systematic approach to move. This system, road managers, limited budget available for road improvement in terms of better use to help you decide to minimize the initiative depends on the person. In this study, the Directorate General as a result of measurement data collected with the use of motorways in the pavement when the corruption occurs in the future, to create models(fuzzy logic, Regression) to help in the matter of identifying the country in accordance with our conditions, a Pavement Management System(PMS) s goal is to be established. Keywords: Pavement Management System, create models (fuzzy logic, Regression), Motorway Network
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
üstyapı yönetim sistemi, bulanık mantık, pavement management system, fuzzy logic
Alıntı