Enerji İletim Hatlarında Arıza Yerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Haçemanayvalyan, Şahin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hem tüketiciler, hem de güç sistemini oluşturan üretim, iletim ve dağıtım birimleri açısından özellikle ekonomik rekabetin yoğunlaştığı günümüz koşullarında, elektrik enerjisindeki kısa süreli bir kesinti dahi pek çok problemi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle güç sisteminin temel yapı taşı olarak enerji iletim hatları göz önüne alındığında, meydana gelen bir arıza en kısa sürede giderilmelidir. Arızanın giderilebilmesi, iletim hattının tekrar devreye alınarak sistemin normal çalışma koşullarına dönebilmesi için de öncelikle arızanın nerede oluştuğunun belirlenmesi gerekir. Enerji iletim hatlarında arıza yerinin belirlenmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada; fazör domeni yöntemleri, zaman domeni yöntemleri ve yürüyen dalga yöntemleri olmak üzere üç büyük grupta toplanan bu yöntemler incelenmiştir. Örnek bir sistem modeli üzerinde arıza direnci, arıza tipi ve arıza uzaklığı açısından farklı koşullarda arızalar oluşturularak arızalı sisteme ilişkin veriler oluşturulmuş ve elde edilen veriler, fazör domeni yöntemleri olan basit reaktans yöntemi ve iki uçtan ölçüm yapılan empedans temelli bir yöntemin algoritmalarını gerçeklemek üzere hazırlanan programlarda kullanılarak arıza uzaklığı sonuçları üretilmiştir. Sonuçlar tablo ve grafikler şeklinde sunularak irdelenmiştir.
In the point of view of both consumers and the generation, transmission and distrubition parts of power system, any outage even of short duration will cause many problems in such recent increased economic competition conditions. Therefore, considering the power transmission lines as the backbone of the power system any fault on these lines must be cleared immediately. It must firstly be determined that where the fault occurs to repair the fault and to restore the system back to its normal working conditions by reclosing the transmission line. Many different methods to estimate transmission line fault location have been developed. In this study, these methods which are classified in three big groups such as phasor domain methods, time domain methods and travelling wave methods are examined. Basic information about the algorithm for fault location of each group is given, however mostly concentrated on the impedance based phasor domain methods. Faulted system data is provided by using model of a sample system simulations performed for different conditions of fault resistance, fault type and fault distance. The results of fault location distance have been produced by using this data in the programs written to implement the phasor domain algorithms of the simple reactance method and the two ended impedance based method. The results are discussed and presented in tables and graphs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Enerji, İletim, Hatları, Arıza, Yeri, Koruma, Power, Transmission, Lines, Fault, Location, Protection
Alıntı