Seçilen bir kağıt fabrikasında karbon ayak izi belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Özlem, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin gündem maddelerinden biri de sera gazı emisyonlarının azaltılmasıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyada düşük karbonlu ekonomiye geçiş yolunda gerekli adımların atılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar enerji sektörünün en yüksek katkı payına sahip olduğunu göstermiştir. Sera gazlarının etkisini minimize etmek için metodolojiler ve standartlar geliştirilmiştir. Bunların uygulama alanı bulabilmesi ve sürdürülebilir biçimde devam edebilmesi ülkelerin bu konuya gereken önem ve desteği vermeleriyle mümkün olacaktır. Karbondioksit Kyoto Protokolü?nde yer alan sera gazları içerisinde en büyük paya sahiptir. Toplam sera gazı emisyon miktarının birim karbondioksit eşdeğeri cinsinden ifade edilmesi ile karbon ayak izi belirlemesi yapılmaktadır. IPCC, GHG Protokol, UNFCCC, ISO 14064 Standardı bu konuda ülkelere, yatırımcılara, üreticilere, vb. yol gösterici olmaktadır. Kyoto Protokolü esneklik mekanizmalarıyla emisyon ticaretinin, gönülllü ve zorunlu karbon piyasalarının durumu işlevsellik kazanmaktadır.Bu çalışma ile ülkemizin ve bazı Avrupa ülkelerinin karbon ayak izi konusundaki elektrik üretim ve tüketimlerine bağlı yaklaşımları incelenmiştir. Seçilen bir kağıt üretim tesisinde proses incelemesi yapılmış, 2011 yılına ait elde edilen veriler doğrultusunda tesise özgü bir model geliştirilmiştir. Model çerçevesinde tesisin üretim faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyon miktarı tesis bölümleri baz alınarak hesaplanmıştır.Konuyu daha da detaylandırmak gerekirse tesis, iki ayrı fabrikadan oluşmaktadır. Buna karşın, tesisin enerji santrali, arıtma tesisleri, idari ve sosyal binaları ortak olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma yalnızca kağıt üretim biriminde gerçekleştirilmiş olup, kutu fabrikası kaynaklı karbondioksit salımı üretim analizi yapılmaksızın sadece tüketim değerlerine bağlı olarak hesaplanmıştır
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Anahtar kelimeler
Karbondioksit salınımı, Kağıt endüstrisi, Kağıt hamuru, Matlab, Metan
Alıntı