Bir Tekstil Endüstrisinde Boya Atıksularının Kimyasal Arıtılabilirliği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üner, Hijlal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, tekstil endüstrisi boya atıksularının arıtımı için koagülasyon-flokülasyon işlemi ile kimyasal oksidasyon uygulamalarından Fenton prosesinin uygulanabilirliğinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, tekstil endüstrisi özellikleri ile koagülasyon-flokülasyon ve Fenton prosesinin mekanizması tanımlanmış; bu konuda yapılan deneysel çalışmalar aracılığıyla söz konusu uygulamaların KOİ giderimindeki etkileri belirlenmiştir. Deneysel çalışmaların ilk adımında, koagülasyon-flokülasyon deneylerinde koagülant olarak alüminyum sülfat, sodyum bentonit, demir III klorür ve demir II sülfat kullanılmıştır. Her kimyasal maddenin farklı dozlarında, optimum pH aralığında yer alan değişik pH değerlerinde koagülasyon-flokülasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. İkinci adımda ise Fenton oksidasyonu deneyleri benzer şekilde farklı pH değerlerinde, farklı demir sülfat ve hidrojen peroksit dozlarında yürütülmüştür. Arıtılan atıksularda pH, KOİ, ÇHİ, renk, bulanıklık ve iletkenlik parametreleri ölçülmüştür. Her kimyasal madde için optimum pH ve optimum dozaj saptanmıştır. Deneysel çalışmalar sonunda elde edilen verilerin ışığında, en uygun koagülantın alüminyum sülfat olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Boya atıksularında yürütülen koagülasyon-flokükasyon deneyleri, alum için en uygun pH değerinin 5.5, en uygun dozajın ise 50 mg/lt olduğunu ortaya koymuştur. Adı geçen pH ve dozajda KOİ konsantrasyonu % 62’lik bir verimle 265 mg/lt’ye düşmüştür. Renk parametresinde %90’lara varan bir giderim gözlemlenmiştir. Çalışmalar, alum ile koagulasyon-flokülasyon işleminin etkili arıtma sağlayan ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu göstermiştir.
This study aims to give a general framework in terms of surveying the viability of the fenton process, which is one of the applications of chemical settlement and chemical oxidation for the treatment of textile industry dyeing process outlet wastewater. In this course, the characteristics of textile industry, along with the mechanism of chemical settlement and fenton process is defined. On the other hand the effects when removing KOI in the experimental studies on this subject is determined. In the first stage of the experimental studies, aluminium sulphate, bentonite, iron III chlorur, iron II sulphate are used as coagulants in the coagulation-flocculation experiments. In various doses of every chemical material, -various pH values that account for optimum pH levels- the coagulation-flocculation experiments are done. In the second stage, the fenton oxidation experiments are likewise conducted by various pH values as well as various iron sulphate and hydrogen peroxide. KOI, pH, SVI, pt-Co and in various absorbance values colour, turbidity and conductivity parameters are calculated from the wastewaters with treatment outlet. Optimum pH and dose is determined for every chemical material. As a result of these series of experiments and calculations, aluminium sulphate appears to be the most convenient coagulant. The most convenient pH value is 5,5 while the most convenient dose is 50 mg/lt when wastewater is treated by alum. KOI parameter appears to be declining to 265 mg/lt with %62 in productivity in this pH and dose. The value of decline in colour removal regarding colour parameter reaches up to %90. The studies indicate that coagulation-flocculation process by alum provides an effective removal and also indicate that it is a viable method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Tekstil endüstrisi, boya atık suları, konvansyonel karakterizasyon, Textile Industry, dye wastewaters, characterization, chemial treatment
Alıntı