Ön Ozonlamanın Mn(ıı) Oksidasyonunun Verimi Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ustaoğlu, Arife
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ön ozonlamanın mangan oksidasyonu üzerindeki etkinliği pH, alkalinite, demir, mangan ve organik madde konsantrasyonu, ozon dozu gibi parametrelerin ışığında incelenmiştir. Numunelerin pH’sındaki artış kullanılan ozon miktarlarının azalmasını sağlamıştır. Alkalinite arttıkça kullanılan ozon dozunda ve reaksiyon süresinde azalma olmuştur. MnO2(k) oluşumu kullanılan ozon miktarını azaltırken bir yandan da reaksiyon süresini kısaltmıştır. Suda demir varlığı arıtma verimini % 91’den % 69’lara kadar düşürmüştür. Ham suyun organik madde içeriği değiştirilmeden yapılan çalışmada yani TOK içeriği 4,8 mg/l olan suda % 96 arıtım sağlanırken, TOK içeriği 6 mg/l’ye çıkarıldığında arıtma verimi % 78 olmuştur. TOK içeriği 7,1 mg/l’ de % 54 olan arıtma verimi, TOK içeriği 8,5 mg/l’de % 13’e düşmüştür. Ön ozonlama prosesi düşük TOK içeriği olan su kaynaklarında etkin bir ön arıtma sağlayacaktır. TOK içeriği yüksek olduğunda ise pH, alkalinite ve ozon dozu parametrelerinden biri veya birkaçı arttırılarak arıtma veriminin arttırılması sağlanabilecektir.
In this study the effects of pre-ozonation in Mn(II) oxidation investigated due to pH, alkalinity, ozone dose, iron, manganese and organic matter concentration. Increase in pH of sample decreased the ozone exposure. Increase in alkalinity caused to reduce ozone exposure and reaction time. MnO2(k) formation which was formed during the oxidation reaction of manganese was reduced the ozone exposure and reaction time. Presence of iron in the water decreased the treatment yield 91 % to 69 %. While the TOC content of the raw water was 4,8, 6, 7,1 and 8,5 mg/l, treatment yield was 96 %, 78 %, 54 % and 13 % respectively. This results show that TOC content of water is increased, treatment yield decrease clearly. Pre-ozonation process supply an effective treatment for the raw water which has a low TOC content. When the TOC content of water is high, pH, alkalinity or ozone dose must change to increase treatment yield.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Mangan Giderimi, Ön Ozonlama, Manganese Removal, Pre-Ozonation
Alıntı