Siirt-madenköy Cevherinin Flotasyon Yöntemi İle Zenginleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eşgün, Sümeyra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek bakır içerikli konsantre elde etmek amacı ile, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisi bu tez kapsamında araştırılmıştır. Flotasyon deneylerinde reaktif olarak pirit devresinde, KAX (Potasyum Amil Ksantat) ve çamyağı kalkopirit devresinde, KEX (Potasyum Etil Ksantat), AEROPHINE 3418 A (Sodyumizobutildithiofosfin), AEROFLOAT 211 (Sodyumizopropildithiofosfat), MIBC (Metil izobütil karbinol) kullanılmıştır. Sonuç olarak, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisinde, tezin amacına en uygun toplayıcının dithiofosfin kökenli AERO 3418 A, miktarının 92 gr/t ve öğütme boyutunun 43 µm olduğu tespit edilmiştir. Optimum koşullarda 3 kademe temizleme işlemi sonucunda, cevherin %8.7 oranında 28.94 Cu içerikli bir konsantre % 80.4 Cu kazanma verimi ile elde edilmekte ve konsantre %2.73 Zn içermektedir; %20.1 oranında bir artık ise 0.11 Cu içeriği ve %0.7 Cu kaybı ile uzaklaştırılabilmekte ve % 59.5 oranında pirit konsantresi ise %0.21 Cu içermektedir. Pirit devresinde bakır kaybı, %4.0 ve S içeriği % 43.6’dır.
In this thesis, effect of collector type, collector amount and particle size on flotation experiments are investigated for obtain high content of copper concentrate. In flotation experiments, KAX (Potasium Amil Xanthate) and pine oil are used in pyrite flotation, KEX (Potasium Ethyl Xanthate), AEROPHINE 3418 A (Sodiumisobutyl dithiophosphinate), AEROFLOAT 211 (Sodiumisopropil dithiophosphate), MIBC (Metil isobutyl carbinol) are used in copper flotation. As a result of flotation experiments, optimum conditions are carried out at collector type of dithiophosphinate AERO 3418 A, amount of 92 gr/t and particle size 43 µm. After three stage cleaning, a concentrate was obtained with a 8.7% by weight assaying of 29.45 %Cu was obtained with a Cu recovery of 80.7, a tailing product was obtained with a 20.1% by weight assaying of 0.11 % and copper loss of 0.7 %. A pyrite concentrate, containing 0.21 % Cu with a weight percentage of 59.5. Copper loss in pyrite is 3.9 % and content of S is %43.6.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bakır, Flotasyon, Toplayıcı Cinsi, Toplayıcı Miktarı, Copper, Flotation, Collector Type, Collector Amount
Alıntı