Dağıtım Merkezi Depolarına İlişkin Hiyerarşik Depo Tasarım Metodolojisi Ve Konvansiyonel/otomatik Depo Karar Problemine İlişkin Analitik Bir Model

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-03-20
Yazarlar
Karakış, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Depo ve depolama kavramları, müşteri hizmet ve maliyet düzeyi açısından her tedârik zinciri için önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında öncelikle depo tasarımı ile ilgili ayrıntılı bir literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, depo tasarımına ilişkin problemler, çözüm yöntemleri ve/veya yaklaşımları içeren 243 çalışma incelenmiş olup 170 çalışma, kullandığı yönteme göre ayrıntılı bir sınıflandırmaya tâbi tutulmuştur. Literatür araştırması sonucunda özellikle farklı parametreleri göz önünde bulunduran bir depo tasarım sistematiğine gereksinim olduğu ortaya konmuş olup bu tez kapsamında depo tasarımına ilişkin hiyerarşik bir yöntembilim geliştirilmiştir. Bu yöntembilim çerçevesinde depo tasarım problemleri üç hiyerarşik düzeyde ele alınmıştır. Stratejik düzeyde; depoya ilişkin stratejik hedefler ve yatırım plânlama, depo yeri seçimi, veri analizi, konvansiyonel/otomatik depo kararı, depo süreçlerine ilişkin ilkeler ve üst düzey depo yerleşimi aşamaları yer almaktadır. Taktik düzeyde; depolama politikaları, koridor tasarımı, raf sistemleri ve ekipman seçimi ile ayrıntılı depo yerleşimi aşamaları bulunmaktadır. Operasyonel düzeyde ise depolama süreçlerinin ayrıntılı olarak tasarımı yer almaktadır. Bu tez kapsamında ayrıca literatür araştırması sonucunda potansiyel araştırma alanı olarak saptanmış olan diğer bir konu olarak değerlendirilmiş olan stratejik düzey depo tasarımı bünyesindeki önemli aşamalardan biri olan konvansiyonel/otomatik depo karar verme problemine ilişkin iki aşamalı bir analitik bir model önerilmektedir. Söz konusu modelde literatürdeki az sayıda bulunan mâliyet odaklı çalışmalardan farklı olarak yatırım ve operasyonel mâliyet öğelerinin yanı sıra teknik performans göstergeleri (hız, işlem hacmi vb.) ile mâliyet dışı karar kriterleri göz önüne alınmıştır.
Warehouses are essential components of any supply chain in terms of customer service and cost levels. Firstly, a comprehensive literature review regarding the warehouse design was performed within the scope of this study. Based on this review, total numbers of 243 studies that contain problems, solution methods and/or approaches related to warehouse design in the literature are reviewed and 170 of these are classified according to solution methods and/or approaches. As a result of the literature review, it is asserted that there is a need for systematic warehouse design methodology that considers different and interrelated decision points. Therefore, a hierarchical warehouse design methodology that groups warehouse design decisions into three hierarchical levels; strategic, tactical and operational. Strategic level contains; strategy & investment planning for the warehouse, warehouse location selection, data analysis, conventional/automatic warehouse decision, principles of warehouse processes and high level warehouse layout stages. Tactical level contains; storage policies, aisle design, rack systems and equipment selection, and detailed warehouse layout stages. Operational level consists of detailed process designs of warehouse processes. Moreover, due to the lack of the studies in the literature, an analytical model is developed for the conventional / automatic warehouse decision problem, one of the most important decisions at the strategic level warehouse design. This model considers not only the economic factors as the existing studies do in the literature but also technical performance indicators (e.g. speed, throughput, etc.) as well as the the non-cost related decision criteria besides the investment and operational cost items.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Hiyerarşik depo tasarımı, depo yönetimi, konvansiyonel/otomatik depo karar problemi, Hierarchical warehouse design, warehouse management, conventional/automatic warehouse decision problem
Alıntı