Saf Ve Katkılı Tio2 Filmlerin Optik, Yapısal Ve Fotoaktivite Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şam, Ebru Devrim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, saf TiO2 ve gümüş (Ag), tungsten (W) ve molibden (Mo) katkılı TiO2 filmler, sol-jel daldırma yöntemi ile soda-kireç camları üzerine kaplanmıştır. Filmlerin kristal yapıları, x-ışınları difraksiyonu (XRD) ve mikro-Raman spektroskopisi yöntemleri ile belirlenmiştir. Optik karakterizasyonlar, NKD cihazı ve UV-VIS-NIR spektrofotometresi ile gerçekleştirilmiştir. Sodyum göçünün etkilerini ortadan kaldırabilmek amacı ile soda-kireç camları üzerine, silika (SiO2), bariyer tabaka olarak kaplanmıştır. Filmlerin bakteriyel aktivitelerini test edebilmek amacıyla model hücre olarak Escherichia coli (E.coli) hücreleri kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında, gümüş, tungsten ve molibden katkılarının TiO2 filmlerinin antibakteriyel özellikleri üzerindeki etkileri sistematik ve kapsamlı olarak araştırılmış ve filmin kimyasal, yapısal ve optik özellikleri ile ilişkilendirilmiştir.
In this study, thin films of sol-gel synthesized titanium dioxide (TiO2) and silver (Ag), tungsten (W) and molybdenum (Mo) doped TiO2 were dip-coated on soda-lime glass (SLG) and quartz substrates. The crystalline structure of the films was analyzed by X-Ray Diffraction (XRD) and micro-Raman techniques. Optical characterization was carried out by NKD analyzer and UV-VIS-NIR spectrophotometry. In order to maintain precise analysis, sodium poisoning was eliminated by pre-coating of soda-lime glasses with silicon dioxide (SiO2) barrier layer. The bactericidal activity of the films was examined by the photocatalytic degradation of Escherichia coli (E.coli) cells. In this study, the effect of silver, tungsten and molybdenum dopants on the antibacterial properties of TiO2 films were studied extensively and systematically and the relation with their optical, structural and chemical properties were demonstrated.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
TiO2, sol-jel, antibakteriyel, fotokatalitik aktivite, Escherichia coli, TiO2, sol-gel, antibacterial, photocatalytic activity, Escherichia coli
Alıntı