Formülasyonlu İlaç Sanayiinde Atık Minimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Saylam Kabataş, İdil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de üretim yapan bir formülasyonlu ilaç fabrikası bazında, atık minimizasyonu çalışmaları yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Ayrıca farklı 4 formülasyonlu ilaç fabrikasında da yüzyüze yapılan görüşmeler sonucu alınabilen bilgiler derlenmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. İncelenen ilaç firmalarında, İyi Üretim Uygulamalarını (GMP) sektörün gereği olarak zorunlu uygulayan kuruluşların mevcut uygulamaları ile bu sektördeki minimizasyon ve iyileştirme çalışmaları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. İlaç sanayiinde atık kaynaklarına bakıldığında en büyük payın katı / tehlikeli atıklar ile su kullanımları sonucu oluşan atıksular olduğu görülmektedir. Yapılan iyileştirmeler ve teknolojik gelişmeler ile su kullanımlarının en başta minimize edilmesi sonucu atıksuyun oluşmadan önlenmesi tercih edilmekte, oluşan atıksuyun arıtılması ile yeniden kullanımı şeklinde geri kazanımlar sektör gereği tercih edilmemektedir. En önemli atık kaynaklarından biri de red / imha hammaddeler, bitmiş ürünler olup gerçekte bu konuda ciddi iyileştirmeler sağlanması gerektiği gözlenmiştir.
In this study, a formulation pharmaceutical manufacturing plant in Turkey on the basis of the waste minimization efforts made and the results are evaluated. Moreover, different formulation pharmaceutical factory in 4 results information from face to face interviews were compiled and evaluated. Screened in pharmaceutical companies, to Good Manufacturing Practice (GMP) as a mandatory requirement of the sector will implement the existing applications and the institutions and improvement in this sector minimization studies examined were evaluated. Looking at the pharmaceutical industry, the largest share of the solid waste resource / hazardous waste and water usage as a result of wastewater which can be seen. Improvements and technological developments to minimize water use in the first place as a result of the wastewater without creating prevention is preferred, which re-use of wastewater treatment and recycling sector in the form ofshould not be preferred. One of the most important source of waste red / destruction raw materials, finished products and in fact serious about it should be ensured that improvements were observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Atık Minimizasyonu, Formülasyon, İlaç sanayi, azaltma, atık, Waste Minimisation, Formulation, Pharmaceutical Industry, reduction, waste
Alıntı