Alev Sentezi İle Nano-borik Asit Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-19
Yazarlar
Işık, Mehmet İkbal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, nano-borik asitin alev sentezi ve mekanik öğütme yöntemleri kullanılarak üretilebilirliği incelenmiştir. Alev senteziyle üretiminde organik bor çözeltisi başlangıç malzemesi, hidrojen, oksijen ve azot gazları kullanılmıştır. Azot gazının debisi, alevden uzaklık gibi borik asit yapıları üzerinde etkili parametrelerin yanında bu yapıların büyüme mekanizması da incelenmiştir. Yüksek enerjili bilyalı öğütme prosesinde ise bilyalı kuru öğütme yapılarak öğütme süresiyle boyut ve morfoloji özellikleri incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları sonucu alev senteziyle nano-borik asit yapılarının üretilebildiği, ancak yanma sonucu oluşan gaz fazındaki suyun yoğunlaşmasının önemli bir sorun teşkil ettiği görülmüştür. Yüksek enerjili bilyalı öğütme prosesinde ise öğütme süresinin arttırılması ile partikül boyutunun küçüldüğü ancak belli bir boyutta kalarak nanoboyuta inmediği görülmüştür.
In this study, producibility of nano-boric acid by via flame synthesis and mechanical milling were investigated. In flame synthesis organic boron compound as precursor, hydrogen, oxygen and nitrogen gases were used. Growth mechanism of boric acid structures and influential parameters like nitrogen flow rate and distance from flame were investigated. Particle size and morphology were studied by using various milling times in high energy ball milling process. Characterization results showed that nano-boric acid can be produced by utilizing flame synthesis, stating that flame made water vapor condensation is an important problem. Also it is seen that size reduction is of boric acid particles is achieved but nanosized particle production is not possible in high energy ball milling process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
nanoborik asit, alev sentezi, mekanik öğütme, nanoboric acid, flame synthesis, mechanical milling
Alıntı