İzmir Körfezi Ve Alaçatı-doğanbey-kuşadası Açıkları Aktif Tektoniğinin Sismik Yansıma Verileri İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ocakoğlu, Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası açıklarının aktif tektoniğini incelemek amacıyla toplam 975 km hat uzunluğunda çok ve tek kanallı sismik yansıma verileri toplanmış ve işlenmiştir. Sismik yansıma kesitlerinde stratigrafik anlamda, Miyosen ve daha yaşlı akustik temel birimler, üzerindeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı havza çökellerinden bir aşınım yüzeyi ile ayırtlanmıştır. Sismik kesitlerdeki yapısal yorumların, kara morfolojisi üzerindeki aktif faylar ve çizgiselliklerle ilişkilendirilmesi sonucu oluşturulan aktif fay haritasında; birincil olarak bölgede K-G istikametinden KD-GB yönüne değişen genellikle pozitif çiçek yapılı doğrultu atımlı faylar ve ters faylar haritalanmıştır. K-G yönelimli Karaburun ters fayı İzmir Körfezi ni batıdan sınırlamakta ve körfezin KB-GD doğrultulu dış kısmını kontrol etmektedir. Doğanbey açıklarında ters fay bileşenli doğrultu atım karakterindeki Tuzla Fay Zonu ise İzmir iline kadar KD-GB yönünde uzanımakta ve bölgenin depremselliğinde ve aktif tektonizmasının gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma alanında ikincil olarak haritalanan D-B gidişli normal faylar ise; körfezin D-B gidişli iç kısmını kontrol eden İzmir Fayı ile Çandarlı baseninde, güney şelf alanındaki Küçük Menderes grabeninin denizdeki uzantısında, ve Alaçatı-Teke açıklarında haritalanan diğer normal faylardır.
To investigate the active tectonism of İzmir Gulf and offshore Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası, 975 km multi-channel and single-channel seismic reflection profiles were collected and processed. In the seismic reflection profiles, a seismic basement unit with Miocene and older age is stratigraphically seperated from upper Plio-Quaternary age basin sediments by means of a trancation surface. The active faults of the study area were mapped from the structural interpretations of seismic profiles and their correlations with active faults and lineaments onland morphology. In this fault map, the strike-slip faults with positive flower characters and reverse faults were mapped from N-S to NE-SW directions as the primary faults of the region. The N-S trending Karaburun reverse fault deliniates the İzmir Gulf at western side and controls the NW-SE part of the gulf. In Doğanbey promontory, Tuzla fault zone which has a strike-slip characters and reverse component, extends in NE-SW direction towards to İzmir city and plays an important role the development of active tectonism and the seismicity of the region. On the other hand, the E-W trending normal faults of the study area which were mapped as secondary faults, are the İzmir fault bordering the E-W trending inner part of the gulf and some other normal faults offshore Çandarlı, Kuşadası, Alaçatı and Teke.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Aktif tektonik, İzmir Körfezi, Sismik yansıma, Active tectonism, İzmir Gulf, Seismic reflection
Alıntı