Relationship marketing for cigarette and alcoholic beverage companies on the internet

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Ersoy, Ayşe Begüm
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyondaki gelişmeler küreselleşen dünyamızda bir fırtına gibi esiyor. Küresel pazar ortamı küresel ihtiyaçları bunlar da küresel tüketiciyi yarattı. Bü düzene ancak tüketiciyi faaliyetlerinin odak noktası yapıp, ürün ve hizmetlerini tüketicilerin istek ve beklentilerine göre geliştirecek kurumlar ayak uydurabilecek. İşte müşteri ile birebir ilişki içinde geliştirilen pazarlama uygulamaları da böylece başlatılmış oldu. Bilgi çağının insanlığa en büyük katkısı da şüphesiz internet olmuştur. Internet öyle bir iletişim kanalı haline gelmiştir ki bireyler doğrudan üreticiler tarafından teşhis edilip, kendileri özel ürün ve servisler konusunda haberdar edilebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı internetin, söz konusu sigara ve alkollü içecek sektörleri için etkin bir iletişim ve dağıtım kanalı olup olmadığını saptamaktır. Tez Giriş, İlişkisel Pazarlama, Entegre Pazarlama İletişimi (IMC), Müşteri İlişkisi Yönetimi (CRM), Internet Pazarlaması Sigara Sektörü, Alkollü İçecekler Sektörü, önerilen Pazarlama Modeli ve Araştırma Metodolojisi, Araştırma Sonuçları, Araştırma Sonuçlarının Test Edilen Model üstündeki Etkileri, tüketiciler, pazarlamacilar ve araştırmacılar açısından ifade ettikleri ve Sonuç olmak üzere toplam 11 bölümden oluşmaktadır. İnternetin günlük yaşantıdaki geldiği yer dikkate alınınca önemli bir satış kanalı olduğu da düşünülebilmektedir. Ancak sigara içen ve alkollü içecek kullanan kişiler üzerinde yapılan tüketici araştırması göstermiştir ki internet yolu ile alış veriş Türkiye'de henüz tam olarak kabul görmemiştir. Ve günümüz koşullarında sadece bir tanıtım kanalı olmakla sınırlı kalmıştır. Internet de alışılagelmiş iletişim kanallarında olduğu gibi sigara ve alkollü içecekler için reklam ve tanıtım konusunda bir takım yasal kısıtlamalar ile karşı karşıyadır. Yasal değişiklikler ve uygulamalar sigara ve alkollü içecek kurumları tarafından yakından takip edilmelidir. Internet bugün yaygın bir alışveriş kanalı olmasa da, teknolojik yenilikler ve bilgi çağının ilerlemesi ile önümüzdeki yıllarda bu durumun tam tersine dönmesi beklenmektedir, işte sigara ve alkollü içecek firmaları o zaman geldiğinde farklılıklarını ve rekabet avantajlarını kaybetmemek için internette etkin pazarlamanın alt yapısını günümüzde kurmaya başlamalıdırlar. İlk basamak da internette tanıtım ve reklam faaliyetlerini tüketici alışkanlıkları ve yaşam tarzları açısından doğru bir şekilde tanımlanmış ve belirlenmiş hedef kitlelere doğrudan ve bireysel olarak ulaştırmak ile gerçekleştirilebilir.
The ever increasing globalisation is predominantly driven by the advances in information technology and telecommunications. Global market created global needs which created the global consumer. Consequently, companies were forced to build one to one relations with the consumer. Only those companies that will develop consumer driven products and services are meant to stay. Internet, one of the greatest contributions of information technology to human life, has turned out to be a communication channel through which companies can detect consumers based on their individual needs and requirements and communicate to them directly about products and/or services. The purpose of this study is to assess whether internet is an effective communication and distribution channel for the tobacco and alcoholic beverages industries. The dissertation consists of 1 1 sections in total which namely are Introduction, Relationship Marketing, Integrated Marketing Communication (IMC), Customer Relationship Marketing (CRM), Internet Marketing, Tobacco Industry, Alcoholic Beverages Industry, Proposed Marketing Model and Research Methodology, Research Results, The Implications of Research Results on the Proposed Model, Implications for Academicians, Researchers and Marketers and Conclusion. Taking into consideration extensive use of internet in daily lives internet may also be an important distribution channel. But the research conducted among smokers and alcoholic beverages consumers has shown that Internet has not yet been accepted as an effective channel for shopping in Turkey, Internet only serves as a communication channel in our days. Like the conventional communication channels, internet also faces legal restrictions with respect to cigarettes and alcoholic beverages advertisements. Changes and applications in the legal arena for internet advertisement are being closely monitored by the cigarettes and alcoholic beverage companies. With the advancements in information technology and ever increasing internet usage rates, cigarette and alcoholic beverages companies want to be ready to take action when the time is right. Today these companies are busy forming the infrastructure necessary to succeed. The obvious first step is to reach psychographically and demographically well defined target consumers based on their consumption behaviors and life styles through internet on one to one basis.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
Alkoller, Pazarlama, Sigara, İnternet, Alcohols, Marketing, Cigarette, Internet
Alıntı