İçme Sularında Ozonlamanın Organik Madde Giderimi Üzerine Etkileri Ve Bromat Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kayaoğlu, Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, ilk olarak THM oluşumunda prekürsor rol oynayan organik madde etkisinin incelenmesi ve ozonlamanın organik madde giderimi üzerine etkisinin araştırılmasını kapsar. İkinci olarak bromat giderimi ve bromür içeren suların ozonlama esnasında bromat oluşumunda katalitik etkisinin araştırılmasıdır. Değişiklik yapılan su kalite parametreleri pH, amonyak, organik madde, ileri oksidasyon proseslerinden hidrojen peroksit konsantrasyonun ve katalitik etkisi açısından Titanyumdioksit konsantrasyonudur. pH arttıkça bromat oluşumunun arttığı, pH azaldıkça azaldığı görülmüştür. Organik madde gideriminde kullanılan alüminyum Sülfat ve demir (III) klorür arasında fark görülmemiştir. Dolayısıyla şu anda Alüminyum Sülfat ile yapılan kimyasal arıtmaya devam edilmesinde sakınca yoktur. Ozonlamanın organik madde giderimine olumlu yönde etkisi vardır. Bromür ilaveli yapılan deneylerde ozonlama sonucunda düşük pH’ larda az oranda bromat oluştuğu gözlemlenmiştir. Oluşan bromat yüksek dozlarda alüminyum sülfat ile kimyasal arıtma sonucunda giderilmiştir. Katalitik etkisinin görülmesi için titanyum dioksit kullanılmış ve bromat oluşumunu engellediği görülmüştür. Katalitik etki incelerken hidrojen peroksit, amonyak, organik madde, pH ve titanyum dioksit miktarları açısından deneylere yön verilmiştir. Sırasıyla hidrojen peroksit konsantrasyonu bromat oluşumunu arttırmış. Amonyak ve pH konsantrasyonları bromat oluşumunu azaltmıştır.
The first aim of this study is the investigations of organic matter effect in THM formation. Second aim is that removal of bromate and increasing of bromate formation, while containing bromide water is being catalytic ozonation. Water quality parameters that were changed are pH, amonia concentration, organic matter concentration, hydrogen peroxide concentration and TiO2 concentration in catalytic ozonation. Alum and ferric clorur coagulation in organic matter is not different. Ozonation effects removal of organic matter in coagulation nicely. At low pH ozonation in containing bromide forms low bromate concentration. High alum dosages removed bromate. TiO2 is used in catalytic ozonation and increased formation of bromate. Hydrogen peroxide, ammonia, organic matter, TiO2 concentrations and pH, these parameters are effective parameters in bromate formation at catalytic ozonation. Hydrogen peroxide addition prior to catalytic ozonation was resulted in increasing concentration of bromate. Organic matter and ammonia addition prior to catalytic ozonation were resulted in decreasing concentration of bromate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bromat, Koagülasyon, Ozonlama, Bromate, Coagulation, Ozonation
Alıntı