Kesme Açıklığı Küçük Olan Betonarme Kirişlerin Etriye Düzeni Ve Kenetlenme Yönünden İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Özkal, Fatih Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Betonarme yapı elemanlarının tasarımında, genel olarak eğilme ve kesme etkilerinin dikkate alındığı iki eksenli bir gerilme durumu incelenmektedir. Taşıyıcı elemanların boyut özelliklerinden dolayı hesaplamalarda kesme etkisi sonraki aşamada ele alınsa da, betonarmenin genel kabulünden hareketle yapıdan beklenen, kesme etkilerine karşı mukavim bir davranış ve sünek bir kırılma şekli sergilemesidir. Yapı elemanlarının kesme kapasitelerinin sağlanmasında ise kesme donatısı olarak da tanımlanan etriyeler kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, kesme açıklığı küçük olan betonarme kirişler ele alınarak kesme etkisinin yanı sıra kiriş içerisinde oluşan gergili bir kemer davranışının da etkileri ve bu etkileri sınırlama adına farklı etriye tasarımlarının ne seviyede katkı sağlayacağı deneysel olarak incelenmiştir. Hazırlanan 9 adet kirişte farklı türlerde etriyeler kullanılırken, bu etriyelerin kancalarının göstereceği kenetlenme özelliklerini de inceleyebilmek için farklı tür ve konumda kancalar teşkil edilmiştir.
Throughout the design of reinforced concrete (RC) members, generally, biaxial state of stress, which consists of flexural and shear effects, is investigated. Although shear effects are examined in the subsequent calculation stage owing to the dimensional properties of bearing members, it is expected that a structure exhibits a ductile fracture by resisting those shear effects based on the general acceptance of reinforced concrete. Stirrups, which are also entitled as shear reinforcements, are used for providing the shear capacity of structural members. In this study, an experimental investigation on the RC beams with small shear span was carried out in order to observe the shear effect as well as the virtual braced-arch behavior in the beam and the restriction capacity of various stirrup designs on that behavior. Besides using various type stirrups in the 9 RC beams, also various type and position of the stirrup hooks were formed in order to investigate their anchorage properties.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı