Türkiye Geneli Rüzgar Persistansının Farklı Yöntemlerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-19
Yazarlar
Korkmaz, Fatih Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Persistans bir değişkenin bir nokta ya da bölgede zaman içindeki sürekliliğini yansıtan bir ölçüdür. Bu çalışmanın konusu rüzgar hız persistansı ölçü yöntemlerinin Türkiye geneline uygulanması ve Türkiye rüzgar hız persistans haritası çıkarılmasıdır. Bu haritayı çıkartmak için Türkiye’de rüzgar ölçümü yapılan noktalar araştırılmış ve ölçüm noktalarına ait beş yıllık saatlik ortalama rüzgar hız değerleri dikkate alınmıştır. Türkiye geneli otomatik istasyonlardan alınan rüzgar hız değerleri 10 metre yüksekliğe ait değerlerdir. Otomatik ölçüm istasyonları olmayan bölgelerden alınan değerler, 10 metre yüksekliğe çıkartılarak, rüzgar verileri arasında homojenlik sağlanmış ve ardından yöntemler bütün Türkiye genelinde uygulanmıştır. Türkiye genelinde toplam 327 noktanın rüzgar ölçüm değerleri uygulama için toplanmış, verileri eksik ve yetersiz olduğu düşünülen noktalar çalışmadan çıkarıldıktan sonra 196 gözlem noktası çalışmada yer almıştır. Bu çalışmada iki farklı persistans methodu ülke genelindeki gözlem noktaları baz alınarak çalıştırılmıştır. Bu methodlar, koşullu olasılık (CPA) ile eşik değer hız süreklilik eğrisi (EDHS) methodlarıdır. Elde edilen persistans dağılımlarında yüksek, orta ve düşük persistans alanları ortaya konmuştur. Çalışmada kullanılan yöntemler ayrıntıda farklılıklar göstermekle beraber, benzer sonuçlar vermiştir. Bu çalışmada varılan sonuçlar kurulmuş olan ve kurulacak olan rüzgar enerji santrallerinin rüzgar enerji potansiyeli ve verimliliği hakkında bir bakış açısı sağlamaktadır. Çalışmanın sonucu aynı zamanda klimatolojik anlamda Türkiyenin bölgelerine ait rüzgar karakteristiği ile ilgili detaylı bilgi sağlamaktadır. Bu çalışma ülkemize ait topografyanın rüzgar hızına ve bölge rüzgar karaterine etkisini yorumlama imkanı sağlamıştır. Çalışmada kullanılan metodlar önümüzdeki senelerde yapılacak çalışmalarda daha çok istasyon noktası alınarak çalıştırılarak, detaylı sonuçlar alınabilecektir. Türkiyenin rüzgar hızı karakteri noktasında önemli bir kaynak elde edilmesine ve geliştirilmesi olanak sunacaktır.
Persistence is a measure of continuity over a period of time at any location of a variable. In this study, wind persistence methods were applied to the wind speed data collected from whole country and wind speed persistence maps for Turkey were produced by using different methods. For this purpose, hourly avarage wind speed data were collected from all over Turkey for 5 years. Wind speed data from automated observation points are taken 10 meters height. The data were calculated for 10 meters height for the manuel observation points to make all of the observation to the same base. Initaially, 327 observation stations were chosen for the study in the country with both automated and classic observations. Some of the observation points were dicarded from the study because of unobserved and missing wind speed data. As a result of this analyses 196 out of 327 points remained for the study all around the country. Two different methods were applied to the remaining wind peed data. These methods are conditional probability approach (CPA) and speed duration curves with treeshold (EDHS). Persistence character such as high, low and medium level were located in the maps by using persistence methods. These methods give us similiar results with some differences in details. It also gives us a positive look for wind energy potantial for present or future plan on wind energy industry. Results of the persistance maps also provide information about wind characater of the regions of Turkey. Affects of the topography on wind speed and character can be seen from the results. Methods and results can be improved by working on more wind data points in future. This will be one of the main sources about wind characater of Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
rüzgar, persistans, wind, persistence
Alıntı