Bor-Karbür-Silisyum karbür kompozitlerinin sıcak presleme ile elde edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turan, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tane boyutu 6,5 µm ve daha düşük olan bor karbür tozuyla 1,2µm ve daha düşük olan silisyum karbür tozlarının değişen miktarlarda silisyum karbür tozları ilavesiyle yüksek sıcaklık ve yüksek basınçta sinterlenmesi sonucu ortaya çıkan numunelerin mekanik özellikleri incelenmiş ve karakterizasyonu yapılmıştır. Numunelerin yoğunluk, sertlik ve mukavemet değerleri gibi mekanik özellikleri belirlenmiştir. Yapılan deneyler kapsamında, üç ayrı deney grubundan oluşmak üzere farklı sıcaklıklarda hacimce farklı oranlarda silisyum karbür içeren bileşimler karıştırılmış ve sıcak preste 30°C/dak ısıtma hızıyla 100 MPa. basınç altında l saat süreyle tutulmuştur. Elde edilen bor karbür-silisyum karbür kompozitleri eğme mukavemeti değerlerinin belirlenebilmesi amacıyla uygun boyutlarda kesilmiş ayrıca kompozitin yoğunluk ve sertlik olmak üzere mekanik karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır.
In this study concept, boron carbide and silicon carbide powders with the particles particle sizes respectively 6.5 µm and lower, 1.2 µm and lower were sintered under high temperature and high pressure with the different silicon carbide contents by volume; and the mechanical properties were analyised and the related characterization were done on the resulting samples. Mechanical properties like density, hardness and bending strength of the samples were determined. In order to maintain this composition, a series of experiments were done with three different groups at different temperatures with different silicon carbide contents by volume mixed with the additive ethanol which was then dried; and all were pressed under 100 MPa. pressure at the temperature mentioned above with a heating rate of 30 C/min. for 1 hour time. The resulting boron carbide-silicon carbide compositions were then cut at the necessary dimensions in order to analyze the bending strength. Also, the mechanical characterization analyzes were done in order to determine the physical properties like relative density and hardness of the composite.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
B4C, SiC, Sıcak Presleme, Karakterizasyon, Sinterleme, B4C, SiC, Hot Pressing, Characterization, Sintering
Alıntı