Betonarme Çerçeveli Bir Yapının Deprem Performansının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Analiz Metodları İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-08
Yazarlar
Arıcı, Yasin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde mevcut yapıların değerlendirilmesinde kuvvet esaslı yöntemler önemli bir yer tutmaktadır. Bu yöntemlerde kesitin kuvvet türünde kapasite hesabı yapılır, yapı, eleman bazında değerlendirilir ve sistem performansı hakkında bilgi edinilir. Fakat artık yeni nesil çalışmalar ve bilgisayar progamlarının gelişmesiyle daha gerçekçi sonuç alınabilen yöntemler kullanılmaktadır. İşte bu yöntemler şekildeğiştirme esaslı olup malzemenin ideal davranışını (doğrusal olmayan) gösteren yöntemlerdir. Bu çalışmada, mevcut bir yapı incelenmiş, bu yapıya üç faklı analiz yöntemi uygulanarak yapının deprem performans durumu belirlenmiştir. Çalışma, içerik olarak dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümde, konu ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve çalışmada kullanılan yöntemlere değinilmiştir. İkinci bölümde, deprem analiz yöntemleri, kriterler ile beraber açıklanmış, Deprem Yönetmeliğin’den konu ile ilgili gerekli bilgiler verilmiş ve yorumlanmış, malzeme davranışları ve analiz için gerekli kabullerden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise mevcut bina özellikleri anlatılmış, binaya öncelikle doğrusal eşdeğer deprem yükü yöntemi uygulanmış, sonrasında doğrusal olmayan itme analizi ve son olarak da zaman tanım alanında analiz uygulanmıştır. Her analiz sonrası yapı eleman hasar seviyeleri belirlenmiş ve bina performans durumu gösterilmiştir. Son bölümde ise yapının uygulanan bu üç deprem analiz yöntemi sonrası davranışı yorumlanmıştır. Yapı performansı, bu üç farklı analiz yöntemi sonucunda yakınlık göstermiştir. Yapı, uygulanan üç yöntemde de can güvenliği performans seviyesini sağlamıştır. Anahtar Kelimeler : Deprem Performansı, Şekildeğiştirme, Doğrusal Olmayan İtme Analizi, Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanında Analiz.
Nowadays, force-controlled methods have an important place for assessment of existing structures. In these methods, force capacity calculation is done in sections, the structure is evaluated on the basis of structurel components and obtain information on the system performance. However, now owing to the development of a new generation studies and computer programmes, methods with more realistic and more accurate results for the seismic behaviour. Those methods are based of the strain represent the accurate behaviour of the structure (non-linear). In this thesis performance of an existing building is examined by applying three different methods of analysis for seismic performance status was determined. Consists of four section as work content. In the first section of the thesis, subject was explained in a detail and methods used in this study are discussed. In the second section, seismic analysis methods are explained with criterias, from The Seismic Code information about the subject are given and annotated, materials behaviour and necessary acceptance for analysis are mentined. In the third section, the properties of existing building are explained, first the linear equivalent seismic load method has been applied to building, and then nonlinear pushover analysis and finally nonlinear time history analysis applied. After each analysis, the level of damage to structural elements are shown and building performans status is shown. In the last section, after applied these three seismic analysis methods behaviour of structure is annotated. The structure performance revealed nearest as a result of these three different methods of analysis. The structure satisfied life safety performance level with applied these three methods. Key Words : Seismic Performance, Strain, Nonlinear Pushover, Nonlinear Time History Analysis
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
deprem mühendisliği, doğrusal analiz, eşdeğer deprem yükü yöntemi, doğrusal olmayan analiz, itme analizi, zaman tanım alanında analiz, earthquake engineering, linear analysis, equivalent seismic load method, nonlinear analysis, pushover analysis, time history analysis
Alıntı