İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Kompostlaştırılmasında Farklı Katkı Maddelerinin Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdim, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Arıtma tesisi çamurları yüksek oranda organik madde içeriğine sahip atıklardır. Organik nitelikli atıklardan en verimli yararlanma yöntemi bu atıkların kompostlaştırılmasıdır. Bu çalışmada İstanbul-Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde oluşan çamurların aerobik olarak kompostlaştırılabilirliği ve farklı katkı maddeleri kullanımının bu proses üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda iki seri çalışma gerçekleştirilmiş, arıtma tesisinden alınan çamurlar sırasıyla fındık kabuğu, fıstık kabuğu ve saman ile değişik oranlarda karıştırılmış ve işletme parametreleri incelenmiştir. Elde edilen verilerden fıstık kabuğunun katkı malzemesi olarak en iyi sonuçları verdiği bulunmuştur. İkinci seri çalışmada birinci seri sonunda en iyi sonuçların elde edildiği fındık ve fıstık kabuklarına plastik malzemeden yapılmış gözenek malzemesi ilave edilmiş ve bu malzemenin proses üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Kullanılan gözenek malzemesi fıstık kabuğu ile yapılan çalışmada boşlukların artmasını dolayısıyla daha iyi havalanma şartlarını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak ilk seriye kıyasla daha yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılmıştır. Fındık kabuğu kullanılan reaktörde ise gözenek malzemesi kullanımının sıcaklığı artırıcı yönde bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’deki atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamurların bertarafı için kompostlaştırmanın uygun bir alternatif olduğu ve katkı maddesi olarak ülkemize özgü bir ürün olan fıstık kabuğu kullanılmasının iyi sonuçlar verdiği ortaya konmuştur.
In this study the aerobic composting of sludge generated from Istanbul Pasakoy Advanced Wastewater Treatment Plant and the effects of using various amendments on this process were investigated. In this scope, two runs were performed. The sludge was mixed with hazelnut shells, peanut shells and straw in different ratios respectively and operation parameters were examined. Results indicated that the best results were obtained when peanut shells were used as amendment. However, since the initial mixture had low C/N ratio, high amount of NH3 formation was observed as a result. The temperature reached to the desired levels in the reactor containing hazelnut shells, however despite the moisture content being approximately % 50, a fairly wet appereance was seen. In the second run, bulking agents made of plastic material were added to the reactors containing hazelnut shells and peanut shells, in which the best results were obtained in the first run, and the effects of these materials on the process performance were evaluated. In order to be able to use the products in agriculture they were examined for heavy metals and pathogens whether they satisfied the standarts or not. Results indicated that in both of the runs the products satisfied the standarts. In this study it was found that composting wastewater treatment plant slugdes and the addition of peanut shells, which are peculiar products to our country, gave the best and the most effective results during composting.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Çamur, aerobik kompost, patojen, Sludge, aerobic, composting, pathogen
Alıntı