Akım Potansiyeli Tanımı İle Yeraltı Suyu Problemlerine Örnek Çözümler

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Korkmaz, Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada akım potansiyeli kavramı kullanılarak bazı yeraltı suyu problemlerine çözümler üretilmiştir. Bu yöntemde akım vektörü, akım potansiyelinin negatif gradyantı şeklinde tanımlanmıştır. Akımı yöneten denklem, akım potansiyeli cinsinden yazıldığında hem basınçlı hem de basınçsız akiferler için aynı lineer denklemi vermektedir. Böylece potansiyel akım teorisi geçerli olur ve süperpozisyon prensibi kullanılabilir. Bu şekilde birbirinden bağımsız çözümler süperpoze edilerek daha karmaşık bir problemin çözümüne ulaşılabilir. Akım potansiyeli kullanılarak yatay düzlemde iki boyutlu yeraltı suyu problemlerinde eşpotansiyel ve akım çizgilerini çizip akım ağı oluşturmak mümkündür. Çalışmada örnek çözümlere yer verilmiştir.
In this study, solutions to several groundwater flow problems were obtained using the concept of discharge potential. In this method, the discharge vector is defined as the negative gradient of the discharge potential. When written in terms of discharge potential, the governing equation of flow gives the same linear equation for both confined and unconfined aquifers. As a result, the potential flow theory is applicable and the method of superposition can be used. Through superposition of several independent solutions, the solution of a more complex problem can be reached. Using discharge potential, a flownet can be formed by drawing equipotential and stream lines in horizontally two-dimensional groundwater flow problems. Example solutions are presented in the study.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı