Cım Yatırımlarının Bulanık Ahp Yöntemi İle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayyıldız, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Bilgisayar Bütünleşik İmalat (CIM) yatırımı değerlendirilirken Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemlerinden biri olan Chang’ın genişletilmiş analiz yöntemi kullanılmıştır. CIM yatırım kararının alınması problemi için kurulan hiyerarşik yapı; nitelikler, alt nitelikler ve alternatifler olmak üzere üç seviyeden oluşmaktadır. Stratejik nitelikler; direkt ve endirekt maliyetin azaltılması, üretim faktörü ve insani faktörlere bağlı verimlilik artışı ve işletme stratejisi olarak belirlenmiştir. Alternatifler, CIM yatırımı kararının alınması ve mevcut durumun korunmasıdır. Chang’ın analiz yöntemine göre, ikili karşılaştırmalar üçgen bulanık sayılarla gösterilmektedir. Alternatiflere ait fayda değerleri, konveks bulanık sayıların kesişiminden ortaya çıkan olabilirlik dereceleri ile bulunur. Alternatiflerin fayda değerleri kullanılarak ağırlık vektörleri elde edilir. Sonuç olarak, işletmenin CIM yatırımı yapması tercih edilir. AHP yöntemi, bulanık kümeler teorisi ile birlikte ele alındığında sahip olduğu dezavantajlar da büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.
In this study, Chang’s extent analysis method on fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) is used for the evaluation of computer integrated manufacturing (CIM) investments. The hierarchy of the investment decision on CIM problem is composed of attributes, sub-attributes and alternatives. The strategic attributes are direct and indirect cost reduction, productivity improvement by production and human related factors, and business strategy. The alternatives are CIM investment and the status-quo. According to the method of Chang’s extent analysis, pairwise comparisons are represented by triangular fuzzy numbers. The fuzzy utility values of alternatives are computed from the intersection of convex fuzzy numbers as the degrees of possibility. Using the utility values of alternatives, the weight vectors are found. In the solution, CIM investment is selected. Dealing with the fuzzy sets theory, the disadvantages of the AHP method are almost removed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bilgisayar Bütünleşik İmalat, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Bulanık Kümeler Teorisi, Computer Integrated Manufacturing, Analytic Hierarchy Process, Fuzzy Sets Theory
Alıntı