Betonarme Yapılarda Performansa Dayalı Tasarım Kriterlerinin Bulanık Küme Yaklaşımı İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-19
Yazarlar
Pakdamar, Ferhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Performansa göre bina değerlendirmesinde kullanılan deprem yönetmelikleri ve çeşitli dokümanlar çok keskin ve katı sınırlar içermektedir. Yapısal sistem modellenirken ve sayısal analizler yapılırken kullanılan kabullerdeki kısıtlamalar hesaplarda kesinlik değil yaklaşıklık olduğunun göstergesidir. Bu doktora tezinde mevcut binaların performans değerlendirmesi için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Kiriş, kolon ve perdeler için performans seviyeleri bulanık küme teorisi kullanılarak elemanların deformasyon seviyeleri belirli ağırlık değerlerine bağlı olarak esnek bir şekilde tanımlanabilir. Bu esnek tanımlama literatürde ilk defa ifade edilmiş ve “Esnek performans” olarak adlandırılmıştır. Yöntem sayısal olarak, FEMA356 ve TDY2007’de verilen tablo verileri ile MATLAB Fuzzy Toolbox ve Simulink özellikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Yöntem 1200’ün üzerinde üretilmiş veri ile test edilmiş, performans seviyeleri belirlenmiş ve sonuçlar tablo ve grafiklerde karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
For the performance evaluation of the buildings, the recommendations and related restrictions are given in different seismic codes and documents having very strict boundaries. When the approximations made in structural system modeling and in numerical analysis, generally the logical consequences of those restrictions are questionable. In this doctorate thesis, a new approach is presented for the performance evaluation of existing buildings. It is shown that the performance levels for beams, columns and shear walls can be defined as flexible by using certain weighted values depending on the number and the deformation levels of elements (flexible performance) as used in the fuzzy set theory. In the numerical treatment of the presented method, the damages and the corresponding performance levels given in FEMA356 and TDY2007 are considered and MATLAB Fuzzy Toolbox and Simulink options are used. The method is tested over 1200 data, the performance levels are determined and the results are given in tables and graphs are discussed, comparatively.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
bulanık küme, performansa dayalı tasarım, FEMA356, TDY2007, performans kriterleri, doğrusal olmayan analiz, fuzzy set, performance based design, FEMA356, TDY2007, performance criteria, nonlinear analysis
Alıntı