Genetik Algoritma İle Anten Dizisi Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldız, Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, genetik algoritma en iyileme yönetimi kullanılarak doğrusal, düzlemsel ve dairesel anten dizileri tasarlanmıştır. Genetik algoritma çeşitleri (ikili, sürekli) ayrıntılı olarak açıklanarak anten dizileri için istenen tasarım kriterleri hem ikili hem de sürekli algoritma ile gerçeklenerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Minimum yan kulakçık seviyesi veya hedeflenen değerde yan kulakçık seviyesinin elde edilmesi yada ışıma örüntüsünün gaussian dağılımına sahip olması gibi tasarım hedefleri doğrusal, düzlemsel ve dairesel anten dizi çeşitleri için gerçeklenmiştir. Bu gerçeklemede istenen optimum anten genlik uyarım katsayıları, anten elemanları arasındaki uzaklıklar ve anten faz uyarım katsayıları genetik algoritma çeşitleri ve parametreleri ile hesaplanmış, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. İstenen tasarım hedefleri için ışıma örüntüleri çizilerek sonuçlar karşılaştırılarak tartışılmıştır.
In this study lineer, planar and circlar antenna arrays are designed with genetic algorithm for determined design criterias. Variety of genetic algorithms are explained detailly. Determined antenna array criterias are verified with both binary and continious genetic algorithm and the results for determined antenna array criterias are compared. Obtaining minimum or specific sidelobe level , gaussian radiation pattern figure; design criterias are realized for lineer, planar and circlar antenna arrays. Excitation of antenna array elements, the distance between antenna array elements and phase stimulation coefficients are calculated with different type of genetic algorithm parameters and the results are discussed. For determined antenna array criterias, radiation pattern figures are drawed and the results are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Genetik algoritma, Anten dizisi, Işıma örüntüsü, Genetic algorithm, Antenna array, Radiation pattern
Alıntı