Çöp Suyu Katkılı Örselenmemiş Killerin Dinamik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-08-18
Yazarlar
Yaşargün, Aytaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, farklı kür oranlarında çöp sızıntı suyuna maruz kalmış olan örselenmemiş killerin, zeminin dinamik ve statik davranışına olan etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda düşük plastisiteli killi (CL sınıfı) zemin kullanılmıştır. Bu zemine, Kemerburgaz düzenli katı atık depo tesisinden getirilmiş ve analizleri yapılmış olan %5 %20 %50 ve %100 kür oranlarında sızıntı suyu katılarak, dinamik ve statik deneylere tabi tutulmuştur. Özellikle, dinamik üç eksenli basınç deney aleti kullanılan çalışmalar sonucunda, killi zeminin endeks özelliklerinin çöp suyu etkisiyle değişiklik gösterdiğinin ve bu değişikliklerde ise %5 kür oranında hazırlanan zeminin, temiz zemine ve diğer kür oranındaki zeminlere oranla daha mukavim davrandığı gözlenmiştir.
In this study, it has been experimentally researched the effect of the undısturbed clays exposed to wastewater with different curing ratios on the dynamic and static behaviour of the soil. Low plasticity soil (CL class) has been used in these experimental studies. The soil has undergone dynamic and static experiments by adding wastewater in it, supplied from Kemerburgaz waste disposal area and analyzed with %5 %20 %50 and % 100 wastewater ratios. Especially at the end of the studies, in which dynamic triaxial test system was used, it has been observed that engineering properties of the soil underwent a change with the effect of landfill leachate and in these changes, the soil with %5 cure ratio was more resistant compared to the clean soils with other curing ratios.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kür oranı, Çöp suyu, Killi zemin, Dinamik davranış, Dynamic Behavior, Landfill Leachate, undisturbed clays
Alıntı