Performans Kavramı Ve Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aysal, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yapısal performans kavramı ile birlikte mevcut betonarme binaların deprem güvenliklerinin performans kavramı kullanılarak saptanması incelenmiştir. Yapı elemanlarının elastik ötesi davranışlarını göz önüne alarak yapılan hesapların doğrusal elastik hesap yöntemlerinden daha doğru ve gerçekçi sonuçlar verdiği görülmüştür. Çalışmanın birinci bölümünde, deprem ve çalışmanın içeriği hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, son yılların güncel konusu olan performans kavramı üzerinde durulmuştur. Doğrusal olmayan hesaplamalarda izlenmesi gereken yol ana hatlarıyla belirtilmiştir. Performans seviyelerinin saptanmasında göz önüne alınan kriterler ile birlikte yapısal ve yapısal olmayan performans seviyeleri detaylı olarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, bir statik itme analizi yöntemi olan “Kapasite Spektrumu Yöntemi” detaylı olarak açıklanmıştır. Kapasite, talep ve performans kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisi ortaya konulmuş, talep ve kapasite spektrumlarının elde edilmesi adım adım anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, yenilenen deprem yönetmeliğinin mevcut betonarme binaların değerlendirilmesi ile ilgili getirdiği yenilikler açıklanmıştır. Deprem hesabında kullanılmasına izin verilen doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde, mevcut betonarme bir binanın deprem güvenliği doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile belirlenmiştir. Son bölümde, elde edilen sonuçlar değerlendirilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.
In this study, structural performance concept and earthquake safety of existing structures by using perfomance concept are subject to research. It is observed that evaluations which are made by considering over elastic behaviors of structure members are more reliable than linear evaluation methods. In the first chapter, general information about earthquake and study is given. In the second chapter, structural performance concept which has been widely mentioned in civil engineering is defined. Main features of nonlinear evaluation methods are explained. Criterias which are used to describe performance levels, structural and nonstructural performance levels are summarized. In the third chapter, a nonlinear analysis method “Capacity Spectrum Method” is examined in detail. Relations between capacity, demand and performance concepts and how to obtain capacity and demand curves are explained step by step. In the fourth chapter, new developments about earthquake safety and strengthening of existing buildings which come with renewed earthquake code is summarized. General information about linear and nonlinear methods which can be used for earthquake evaluations is given. In the fifth chapter, earthquake safety of an existing reinforced concrete building is evaluated by using linear and nonlinear evaluation methods. In the last chapter, the results are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Betonarme binaların deprem performansları, Statik itme analizi, Doğrusal hesap yöntemleri, Doğrusal olmayan hesap yöntemleri, Earthquake performances of reinforced concrete buildings, Pushover analysis, Linear evaluation methods, Nonlinear evaluation methods
Alıntı