Türkiye İçin Bir Emisyon Envanteri Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ağaçayak, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı ötrofikasyon, asidifikasyon, yer seviyesi ozon kirliliği sorunlarına neden olan kirleticiler üzerine Türkiye için bir emisyon envanteri geliştirilmesidir. Üzerinde çalışılan kirletici kaynaklar, mobil kaynaklar, yakma tesisleri, termik santraller, ve önemli endüstriyel proseslerdir. Data temini ve datanın işlenmesi çalışmanın önemli bir adımını oluşturmaktadır. Aktivite değerlerini hesaplamak için çok çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. Yakıt tüketimi verisi çalışmanın tabanını oluşturmuş olmakla birlikte, endüstriyel prosesler için üretim kapasitesi verisi kullanılmıştır. Sonuçlar en yüksek kirliliğin olduğu bölgenin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler olduğunu göstermektedir. Diğer büyük şehirler Konya ve Adana’da ise İstanbul, Ankara ve İzmir’e oranla daha az ama diğer illere göre daha yüksek emisyonlar hesaplanmıştır. Ayrıca termik santrallerin bulunduğu illerde diğerlerine göre yüksek emisyonlar hesaplanmıştır. Bu çalışma farklı sektörlerin neden olduğu kirletici türlerinin belirlenmesi ve bu sektörler için emisyon azaltma teknolojilerinin belirlenmesi için önem teşkil etmektedir. Çalışmada Türkiye’de kullanılan yakıt kalitesi belirlenmiştir ve emisyon azaltma teknolojileri için yakıt kalitesinin iyileştirilmesi önemli bir başlangıç noktası sayılabilmektedir.
Objective of this study is to investigate an emission inventory for Turkey on the pollutants which cause eutrophication, acidification, and ground level ozone pollution. Sources which were assessed in the study are mobile sources, small combustion processes, large combustion plants, and the most important industrial processes. Collection and assessment of the data was an important step of the study. Many different references have been used to calculate the activities and finally the emissions. Fuel consumption data is the base of the study although production capacities have been considered for industrial processes. Results show that the highest pollution in share occurs in the major metropolitan cities in Turkey which are Istanbul, Ankara, Izmir. The other metropolitan cities Konya and Adana have relatively lower emissions than these provinces, but higher emissions than the other provinces. Also cities which have a thermal power plant has high emissions. This study shows the relevant sectors for different pollutants which can be an important indicator to realize the most important sector causing air pollution and to define the abatement technologies for this sector. Also the fuel quality which consumed in Turkey has been assessed and can be an important beginning point for emission abatement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Emisyon Envanteri, Hava Kalitesi, Emission Inventories, Air Quality
Alıntı