Evrimsel Mühendislik Yöntemi İle Kroma-dirençli Saccharomyces Cerevisiae Suşlarının Biyobenzetim Amaçlı Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Ülkü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada amaç kroma dirençli Saccharomyces cerevisiae suşlarının oluşturulmasıdır. Stres koşulu olarak CrCl3 kullanılmıştır. Bir tersine metabolizma mühendisliği yöntemi olan evrimsel mühendislik stratejisi benimsenmiştir. Bunun için kimyasal bir mutajen olan etil metil sulfonat (EMS) ile muamele edilen yaban tip, genetik çeşitliliği karışık bir populasyon elde edilmiştir. Elde edilen bu karışık populasyona krom stresi, iki farklı strateji kullanılarak uygulanmıştır. Bunlardan birincisi artan ve sabit koşul altında uygulanan sürekli stres, diğeri de artan ve sabit koşul altında uygulanan kısa süreli, şok strestir. Uygulama sonunda ata suşa oranla yüksek miktarda krom metali konsantrasyonuna ve başka stres koşullarına çapraz direnç gösteren mutant suşlar elde edilmiştir. Bireylerin krom metaline olan dirençlilikleri en muhtemel sayı (most probable number, MPN) yöntemiyle sınanmıştır. Her bir stratejiden elde edilen bireylerin krom metalini tutup tutmama özellikleri alev atomik absorbsiyon spektrometre (FAAS) cihazıyla çalışılmıştır. Transkriptomik ve proteomik analizler direnç mekanizmalarının anlaşılmasında yardımcı olacaklardır. Mutant bireyler biyomimetik ve/veya biyoremediasyonda kullanılabilirler.
The aim of this study is to obtain chromium resistant Saccharomyces cerevisiae strains. CrCl3 was used as a stres agent. Evolutionary engineering methodology which is an inverse metabolic engineering strategy was used. The stress condition CrCl3 was applied to the variant cell population by using two different strategies which were continuous and pulse selection strategies applied under increasing and constant states. End of the application high chromium resistant and cross resistant mutant individuals to the different stresses were obtained. The chromium resistance analyses were examined to the mutant individuals by using most probable number method (MPN). The chromium hold or not holding characteristics of the mutant individuals were investigated by using flame atomic absorption spectrometry (FAAS). Transcriptomic and proteomic investigations might help to understand resistance mechanisms of the mutant individuals. These mutant individuals with metal resistance characteristics might be used in biomimetics and/ or bioremediation
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Saccharomyces cerevisiae, krom direnci, çapraz direnç, alev atomik absorpsiyon spektroskopi, biyomimetik, biyoremediasyon, Saccharomyces cerevisiae, chromium resistance, cross resistance, flame atomic absorption spectroscopy, biomimetics, bioremediation
Alıntı