The impact of economic and financial shocks on macroeconomic fundamentals: Multi country new Keynesian approach

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Güngör, Mahmut Sami
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This dissertation examines the impact of various economic and financial shocks on macroeconomic fundamentals with the help of a multi country modeling approach for the post 1990 era. Its theoretical framework is entirely based on the new Keynesian synthesis. In the first empirical section, I estimate two distinct versions of the three equation new Keynesian model by using the Bayesian techniques to investigate the impact of structural shocks on macroeconomic fundamentals under aggressive monetary policy in Turkey for the period from 2000Q1 to 2019Q1. The practical role of this chapter is to introduce the basic new Keynesian model which forms the fundamental structure of modern macroeconomic models. In the second empirical section, a single country framework is extended to a multi country one to investigate transmission of shocks across economies. First, I define the major trading partners of Turkey to construct a new globe for the multi country new Keynesian analysis. Next, I estimate the global VAR model for the period from 1990Q1 to 2018Q4 in order to obtain steady state values for all variables used in the multi country analysis. Then, I estimate the multi country new Keynesian model for the member countries of the new globe by using the inequality constrained instrumental variables estimator for the period from 1990Q3 to 2018Q4. Finally, a number of plausible economic and financial scenarios are discussed by using both point and bootstrap estimates of impulse responses of related shocks in the dynamic analysis part.
Bu doktora tezi, çeşitli iktisadi ve finansal şokların makroiktisadi temeller üzerine etkisini çok ülkeli modelleme yaklaşımı yardımıyla 1990 sonrası dönem için incelemektedir. Tezin teorik çerçevesi tamamen yeni Keynesyen senteze dayanmaktadır. İlk ampirik bölümde, Türkiye için agresif para politikası altında yapısal şokların makroiktisadi temeller üzerine etkisini incelemek üzere üç denklemli yeni Keynesyen modelinin iki farklı versiyonu Bayesyen yöntemler kullanılarak 2000Q1-2019Q1 dönemi için tahmin edilmiştir. Bu bölümün pratik rolü, modern makroiktisat modellerinin ana yapısını oluşturan temel yeni Keynesyen modelini uygulamalı bir şekilde sunmaktır. İkinci ampirik bölümde, şokların ekonomiler arasında aktarımını incelemek için tek ülkeli yapı çok ülkeli bir çerçeveye genişletilmiştir. İlk olarak, çok ülkeli yeni Keynesyen analiz için yeni bir dünya oluşturmak amacıyla Türkiye'nin başlıca ticaret ortakları belirlenmiştir. Ardından, çok ülkeli analizde kullanılan tüm değişkenlerin durağan durum değerleri 1990Q1-2018Q4 dönemi için global VAR modeli tahmin edilerek elde edilmiştir. Daha sonra, eşitsizlik kısıtlı araç değişkenler tahmincisi kullanılarak yeni dünyayı oluşturan ülkeler ile 1990Q3-2018Q4 dönemi için çok ülkeli yeni Keynesyen modeli tahmin edilmiştir. Son olarak, dinamik analiz kısmında bir dizi makul iktisadi ve finansal senaryo ilgili şokların etki-tepki fonksiyonlarının hem nokta hem de bootstrap tahminleri kullanılarak tartışılmıştır.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Ekonomik dalgalanmalar, Economic cycles, Ekonomik etki, Economic effect, Ekonomik modeller, Economic models, Makroekonomi, Macroeconomy, Makroekonomik etki, Macroeconomic effects, COVID 19
Alıntı