Betonarme Bir Taşıyıcı Sistemin Deprem Performansının Değişik Yöntemlerle Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Mehmet Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzdeki kuvvet esaslı yöntemlerle tasarlanmış yapıların deprem etkileri altında malzeme açısından doğrusal olmayan davranış sergilemesi düşüncesi modern yönetmeliklerde bilinçli olarak istenen bir durumdur. “Kapasite Tasarımı İlkeleri” olarak bilinen ilkeler sayesinde doğrusal yöntemlerle tasarlanmış yapılar kendilerinden istenilen doğrusal olmayan davranışları gösterebilmektedir. Bu tez çalışmasında kuvvet esaslı yöntem ile tasarlanan bir betonarme sistemin kuvvet ve şekildeğiştirme esaslı değerlendirilmesi yapılarak yapının nasıl bir deprem performansı sergilediği incelenmiştir. 2007 yönetmeliğine göre tasarlanmış üç katlı perde ve çerçeve yatay taşıyıcılı betonarme bir okul binası için yine ayni yönetmelikte bulunan üç farklı yönteme göre performans düzeyleri belirlenmiştir. Kullanılan yöntemlerden eşdeğer deprem yükü yöntemi ile doğrusal elastik değerlendirme yaklaşımı kuvvet esaslı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, iç kuvvetlerin deprem istemini belirlemeden dolaylı yoldan hasarı belirler. Diğer iki yöntemden artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ilk yöntem gibi statik bir yöntem olmasına rağmen doğrusal olmayan bir yöntem olduğu için yapının deprem altındaki iç kuvvet ve şekildeğiştirme isteminin ve dolayısıyla kesit hasarlarının doğrudan belirlenmesinde kullanılabilir. Zaman tanım alanında doğrusal hesap yönteminde ise belirli bir kaç deprem kaydının yapıya etkitilmesi sonucunda yapının iç kuvvet ve şekildeğiştirme talebi doğrusal olmayan dinamik analizle hesaplanmıştır.
Nowadays, the idea of force-based method designed buildings’ revealing non-linear effects in terms of material under earthquake efforts is a consciously desired situation in modern regulations. The buildings designed with linear methods thank to “capacity design principles”, can illustrate desired non-linear behaviors. In this thesis it is observed that how a force based designed reinforced concrete structure performed with the forced and displacement based assessment. Performance levels have been determined according to the three different methods available in the same code again, for a three-story dual wall-frame reinforced concrete school building, which has been designed according to the Turkish Earthquake Code 2007. Equivalent seismic load method with linear elastic evaluation approach is force-based approach. This approach determines the damage without finding the earthquake demand of inner force. Incremental equivalent seismic load method is a non-linear one. As a matter of fact, this method can be used in direct determination of inner force and deformation demand of the structure under the earthquake. In inelastic time history analysis, determination of inner force and deformation demand has been calculated as a result of three different strong ground motion acceleration record applied to the building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Deprem Performansının Belirlenmesi, Doğrusal Olmayan Statik İtme Çözümlemesi, Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Çözümleme, Evaluation of Earthquake Performance, Static Pushover Analysis, Inelastic Time History Analysis
Alıntı