Development Of Strategıes For Turkısh Apparel Industry Based On Scenarıos

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-12-12
Yazarlar
Sarıçam, Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türk hazır giyim sektörü ekonomi ve büyümeye olan katkısından dolayı, Türkiye için önemli sektörler arasında yer almaktadır. Sektör son yıllarda küresel anlamda ticaretin serbestleşmesi sebebiyle, mücadeleci bir ortamla yüzyüze kalmış ve düşük maliyetli üreticiler sebebiyle baskı altına girmiştir. Bu gelişme, sektör için dikkatle planlanmış stratejiler uygulanmasının önemini arttırmıştır. Başarılı stratejilerin geliştirilmesinde kritik olan, geleceğin iyi bir şekilde belirlenmesi ve stratejilerin bu gelecek içersinde değerlendirilmesidir. Çalışmada, Türk hazır giyim sektörü için strateji geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hazır giyim sektörünün Türkiye’de ve küresel platformdaki konumu değerlendirilmiş ve sektör için strateji geliştirme üzerine yapılmış çalışmalara değinilmiştir. Gelecek perspektifinin oluşturulmasında kullanılan yöntemlerden bahsedilerek, senaryo ve senaryo planlama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Senaryolar, ve senaryo planlama yöntemleri detaylı bir biçimde incelenerek, farklı yöntemler birbirleriyle karşılaştırılmış , senaryo planlama uygulamalarındaki kritik noktalara dikkat çekilmiştir. Bu çalışma için, senaryo bazlı bir yaklaşım geliştirilmiş ve özel olarak, Godet’nin senaryo planlama yöntemi kullanılmıştır. Strateji değerlendirme söz konusu yöntemin modüler yapısından yararlanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, kapsamı Avrupa pazarına indirgemek ve zaman aralığını 10-15 yıl olarak daraltmak suretiyle, uygulama, senaryo planlama ve strateji geliştirme ve değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, senaryolar aracılığıyla bir gelecek perspektifi yaratılmıştır. Godet’in senaryo metodu, kilit değişkenlern tayini ve aktör stratejilerinin tespiti ile başlayarak uygulanmıştır. Morfolojik uzay yaratılmış ve elde edilen bulgular ve literatürdeki gerçeklerden yola çıkılarak yirmi-iki hipotez geliştirilmiştir. Hipotez sayısı azaltılarak, altı hipotezden “Hepsi bir arada”, “Tasarım yeşil ürünler”, Bölgesel hızlı moda”, “Teknolojik markalarla kayan üretim merkezleri” adları altında dört senaryo oluşturulmuştur. İkinci aşamada, senaryoları oluşturan her bir hipotez için stratejiler geliştirilmiştir. Ardından, yapısal analizle stratejilerin önerildikleri senaryolar içinde gösterdikleri karakterler ortaya konmuştur. Stratejilerin gösterdikleri reaksiyonların uygulandıkları çevreye göre değiştiği; bu sebeple, önem ve önceliklerin de değişen şartlara bağlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bazı stratejilerin davranış şekillerini koruyabileceği, sahip olduğu özellikler sebebiyle farklı senaryolarda etkin veya dinamik özellik österebileceği ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçların sektör açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Sonuçlar mevcut durum için değerlendirilmiş, sektör için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Turkish apparel industry is one of the important sectors for Turkey because of its contribution and growth. The industry faced with challenges in recent years because of the trade liberalization on global platform and it began to feel pressure from its low cost competitors. These improvements increased the importance of carefully planned strategies for the industry to be implemented. The critical step for developing successful strategies is better determination of future, and assessment of these strategies within this future environment. In this study, it was aimed to develop and assess strategies for Turkish apparel industry. To this aim, an overview of apparel market in Turkey and on global platform was made and a literature review was given on the previous studies for strategy development. The methods that can be used for building future perspective were reviewed focusing the scenarios and scenario planning methods. The scenarios and scenario planning methods were given in detail including the comparisons between different methods and critical points in establishment of scenarios. For this study, an approach was developed based on scenarios and specifically Godet’s scenario planning. Strategy assessment was established benefiting the modular structure of the method. Within this context, the study was established in two parts which were scenario planning and strategy development and assessment with a scope of 10 to 15 years of time in European market. In the first part, the future perspective was created through scenarios. Godet’s scenarios method was applied beginning with identification of key variables and analyzing the actors’ strategies. The morphological space involving twenty-two hypothesis was then created based on the previous findings and the facts from the literature. Reducing the number of the hypothesis, six hypotheses established were combined to build scenarios which were in the end, entitled with “All in One”, “Fashionable Green Products”, “Regional Fast Fashion Brands”, “Technological Brands with Shifts on Production Patterns”. In the second part, the strategies were developed for each hypothesis forming scenarios. Then, the strategies were assessed to find out their characters within the scenarios they were suggested for, using structural analysis. It was found out that, the reaction of the strategies change according to the environment they should be applied therefore, their importance and priority might change based on the conditions. Nonetheless, it was carried out that some strategies might preserve their attitudes or show either influential or dynamic behavior in different scenarios because of their characteristics. At the end of the study, the results were overviewed form sector point of view. The outcomes were evaluated within the current situation and suggestions based on the outcomes were made for the industry.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Hazır Giyim, Senaryo, Senaryo Planlama, Strateji, Strateji Geliştirme, Apparel Industry, Scenario, Scenario Planning, Strategy, Strategy Development
Alıntı