Melen Havzasında Pestisit Uygulamaları Ve Pestisitlerin Biyolojik Bozunma, Yüzeysel Akış Ve Sızma Yüzdelerinin Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-21
Yazarlar
Sağlam, Halide
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, Melen Havzası’nda kullanılan 44 pestisitin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlemek, su ortamına ulaşıncaya kadar toprak ortamındaki davranış ve hareketlerini tahmin etmek, pestisitlerin birçok özelliklerine ve iklim şartları gibi dış etkenlere bağlı olarak yüzeysel akış ya da sızma ile taşınım yollarını incelemek, su ortamına taşınırken toprak ortamında maruz kalacakları temel reaksiyonları bulmak ve biyolojik bozunma, yüzeysel akış ve sızma yüzdelerini tahmin etmektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle pestisitler ile ilgili literatür çalışması yapılmış olup bu çalışmada pestisitlerin sınıflandırılmaları, özellikleri, doğadaki davranışları ve bu davranışlarını etkiyen faktörler verilmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Melen Havzasının genel özellikleri verilmiş ve havza genelinde kullanılan pestisitler değerlendirilerek hesaplamalarda kullanılmak üzere en toksik pestisitler (Alphacypmetrin, Azinpos Metil, Diclorvos, Lambda cyhalothrin, Methidathion, Omethoate, Paraquate ve Parathion-Metil) ve miktar olarak en fazla kullanılan pestisitler (2-4 D dimetilamin, Acetoclor, Butralin, Karbaril, Karbosülfan, Chlorpyrifos-Etil, Endosülfan, Glifosfat Isopropilamin tuzu, Metalaksil) seçilmiştir. Bu pestisitlerin doğadaki olası hareketleri ve dönüşümleri konusunda hesaplamalar yapılmış ve Düzce ili ilçelerinde kullanılan pestisitlerin biyolojik bozunma, yüzeysel akış ve sızma yolu ile taşınım ve dönüşüm yüzdeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde; Methidathionun sızma eğilimi, Azinpos-Metil, Karbaril, Chlorpyrifos-Etil ve Glifosfat Isopropilamin tuzunun yüzeysel akışta çözünme eğilimi, Paraquate ve Metalaksilin ise hem yüzeysel akışta çözünme hem de toprakta birikme eğilimi olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu hesaplamalar yapılırken her mekanizma tek başına irdelenmiş, adsorpsiyon-desorpsiyon prosesleri hesaba dahil edilmemiştir.
The aim of this study are explaning of general chemical and physical properties 44 pesticides that are used in Melen Watershed, estimation of movement and behaviour of pesticides in soil until reaching the water body, studying fate methods that depend on pesticide properties and environmental factors such us climate of pesticides and estimation of biyological degredation, surface runoff and infiltration percentages. Through this aim; firstly detailed literature information taht contains classification and fate of pesticides and factors that effect their behaviour was given. General information about Melen Watershed where was picked up for study area was also given. The most toxic pesticides (Alphacypmetrin, Azinpos-Methyl, Diclorvos, Lambda cyhalothrin, Methidathion, Omethoate, Paraquate and Parathion-Methyl) and most consumed pesticides (2-4 D dimetilamin, Acetoclor, Butralin, Carbaril, Carbosulfan, Chlorpyrifos-Ethyl, Endosulfan, Glyphospate Isopropilamine salt, Metalaksil) that are used in Melen Watershed are chosen to use for calculations. Movement and transformation reaxions were calculated and percentages of biological degredation, surface runoff and infiltration were estimated. According to calculations; Methidathion tend to infiltrate, Azinpos-Methyl, Carbaril, Chlorpyrifos-Ethyl and Glyphospate Isopropilamine salt tend to move by surface runoff by dissolving and Paraquate and Metalaksil tend to both dissolve in surface runoff and accumulate in soil layer. While calculationg every mechanism, it is thought that there is no other mechanism such us adsorption and desorption.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Melen Havzası, Pestisit Hareketleri, Pestisit Dönüşümleri, Melen Watershed, Fate of Pesticide, Pesticide Movement
Alıntı