Müzikli Oyunların Çocuk Gelişimine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Kılık, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Okul öncesi dönem olarak adlandırılan sıfır-altı yaş arasında yaşamın temelini oluşturacak bir gelişim döneminden geçer. Her yaşın kendisine has bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişim düzeyi bulunmaktadır. Bu dönemdeki gelişimin sağlıklı olması bundan sonraki yaşantının da sağlıklı olması açısından önemlidir. Çocukların aile dışında eğitimlerinin ve gelişimlerinin desteklendiği kurumlar ana okullarıdır. Ana okullarının bu özellikleri dışında, çocukları ilkokula hazırlama gibi bir misyonu bulunmaktadır. Ana okulunda yapılan eğitimin, sanatsal etkinliklerle de desteklenmesi çocuğun gelişimi ve ondaki yeteneklerin ortaya çıkartılması açısından önemlidir. Özellikle ana okulları çocuğun oyun gereksinimlerini de karşılayan toplumsal kurumlardır. Oyun, insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı oyun türleri vardır. Oyun, sanıldığının aksine boş vakit geçirme yada oyalanma uğraşı değildir, oyun önemli bir eğitim aracı olmakla beraber; çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal dünyasının da destekleyicisi ve yönlendiricisidir. Özellikle üç altı yaş arasında eğitimin vazgeçilmez olguları arasındadır. Oyun kavramı içinde yer alan, aynı zamanda müzik eğitiminin de bir parçası olan "Müzikli Oyunlar"; çocukların bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra, kavram ve yaratıcılık gelişimlerine katkıda bulunur. Bu nedenle "Müzikli Oyunlar" eğitimin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu düşünceden hareketle; tezin son bölümünde yapılan "Uygulama Çalışması"yla da "Müzikli Oyunlar"ın çocuk gelişimindeki etkileri ortaya konmuştur.
The child experiences an improvement period forming the foundation of life between the ages zero-six to be named as pre-school period. Each of the ages has its peculiar own physical, social, emotional and metal development level. Being healthy of the improvement in this period is important in terms of health of the rest of the life.. The institutions that the education and improvement of the children are supported out of their families are nursery schools. The nursery schools, apart from these characteristics, has a mission the prepare the children for primary school. Supporting the education given in nursey school with the artistic activities as well is important in terms of development of the child and revealing the abilities in it. Especially the nursery schools are the social institutions that meet the playing requirements of the child. Playing is the inseparable part of the human life. There are some different game sorts. Playing, on contrary to the known supposition, is not the occupation of passing the time or hanging about something, but playing is an important educational instrument; together with this, it supports and directs the physical, emotional, mental and social world of the child. It is one of the inevitable facts of education especially between the ages three to six. "Musical Plays" which take part in the concept of play, at the same time, as a part of the music education; contribute to the conceptual and creative developments of the children together with their physical, emotional and social improvements. Because of this reason, the "Musical Plays" could be used as a part of education. Setting out from this thought; the effects of the "Musical Plays" on children improvement were put forward by the "Application Study" that made in the final section of the thesis
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Müzik, Drama, Okul öncesi eğitim, Okul öncesi çocuklar, Oyunlar, Çocuk gelişimi, Çocuklar, Music, Drama, Preschool education, Preschool childrens, Games, Child development, Children
Alıntı