Filtre edilebilme sayısı ile filtrasyon optimum dozunun araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1984
Yazarlar
Çokadar, Hulusi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, filtrasyonda kullanılan optimum pıhtılaştırıcı dozu ile kavanoz deneyinde bulunan op timum doz arasındaki ilgi araştırılmıştır. Bu maksat la derin yatak kum filtrasyonu için bir filtre edile bilme sayısı formülü geliştirilmiştir. Kurulan bir pi lot tesiste farklı dozda katyonik polielektrolit ile pıhtılaştırılmış killi su, bulanıklığının giderilmesi için hızlı derin yatak filtrasyonuna tabi tutulmuştur. Türetilen formülle, filtre edilebilme sayısının aldığı değerler incelenerek optimum doz bulunmuş ve kavanoz deneyi ile tesbit edilen optimum dozla mukayese edil miştir. Birinci bölümde filtre çeşitleri, filtrasyon değişkenleri, filtrasyon mekanizmaları, filtrasyonda kütle korunumu ve kinetik denklemleri, filtre katsayı sı (impediment modulu), yük kaybı modelleri, filtre e- dilebilme sayısı ile ilgili bilgiler özetlenmiş ve ça lışmanın gayesi belirtilmiştir. İkinci bölümde Mohanka'nın teklif ettiği yük kaybı denklemi ile Saatçi ve Oulman'm verdikleri lo jistik denklem (filtre çıkış suyu konsantrasyon değişi mine ait) den hareketle yeni bir filtre edilebilme sa yısı formülü çıkarılmıştır» II Üçüncü bölümde deneysel çalxşmalarda kullanıla malzemeler, metod, deney düzeni, deneylerin yapılışı a çıklanmış ve deney sonuçları grafik halinde verilmişti Dördüncü bölümde teklif edilen filtre edilebil me sayısı formülü diğerleri ile karşılaştırılmış ve de ney sonuçları yorumlanarak tartışılmıştır. Ayrıca, for mül literatürdeki bir çalışmaya uygulanarak alınan so nuçlar değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde elde edilen sonuçlar belirtil miştir. Kavanoz ve filtrasyon deneyi ölçüm değerleri Ek.l ve Ek. 2 de ; bir hesaplama örneği Ek. 3 de veril miştir..
The relationship between optimum coagulant dose in filtration and the optimum dose found in jar test is investigated in this work. For this reason, an equation for filtrability number which can be used in deep bed filtration is derived. In a pilot plant, different doses of cationic polyelectrolytes and coagulated clay suspen sion were subjected to direct filtration in order to remove turbidity. Using this derived equation the values of filtrability numbers were investigated to see the effects of parameters such as coagulant dose, the way to add the coagulant and filtration rate on filter per formance. The filtration optimum dose calculated with the derived equation was compared with the optimum dose found with the jar test. Also, using the results of a filtration experiment from the literature, the dependance of filtrability number and filter coefficients on a coa gulant dose and filtration rate were investigated and discussed. In the first section, kinds of filter, the relation among filtration variables such as filtration rate, grain size of media, depth of filter and the quality of effluent and head loss, coagulation, the removal mecha nisms, mass balance, kinetic and filter coefficient (im- IV pediment modulu) equations, head loss models, filtrability indices are briefly summarized and the aim of this re search is explained. In the second section, a filtrability number which can be used in deep bed filtration is derived, For this reason, using simultanous solution of the equation of Mohanka and Ives about the change in hydraulic gradient with specific deposit, i = i + K a o where, i and i are hydraulic gradients at the start and after t time, K is a coefficient, a is apecific deposit and _ the logit line equation of Saatçi and tOulman on effluent concentration, f C/C° ^ Logit (C/Co) = m(1 _ C/CJ = «+
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1984
Anahtar kelimeler
Filtreler ve filtreleme, Filters and filtration
Alıntı