Geç Osmanlı Ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Mimarlık Tarihi İlgisi Ve Türk Eksenli Milliyetçilik (1873-1930)

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-11
Yazarlar
Cephanecigil, Vesile Gül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Osmanlı’da bilinebilen ilk mimarlık tarihi metni olan Usul-i Mimari-i Osmani’nin yayınlandığı 1873 senesi ile Türkiye’deki tarih yazımında radikal bir kopuşu temsil eden Türk Tarih Tezinin ortaya çıktığı 1930 yılı arasındaki dönem Geç Osmanlı/Erken Cumhuriyet dönemi Türkiyesi için mimarlık tarihinin erken evresini oluşturur. Bu dönemin söz konusu coğrafyada ulus-devletin kuruluş süreciyle çakıştığı da göz önünde bulundurularak tezde, mimarlık tarihi ile ilgili bir grup milliyetçi, bilimsel ve eski eser sevenler cemiyetinin faaliyetleri ile Celal Esad (Arseven), Mübarek Galib (Eldem), Hüsnü (Tengüz), Ahmed Refik (Altınay), Hamdullah Subhi (Tanrıöver) ve Hüseyin Avni gibi yazarlar ve bunların metinleri incelenmiş ve bu dönemde ortaya çıkan mimarlık tarihi ilgisinin Türk eksenli milliyetçilikle olan ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır.
The period between the publication of “Usul-i Mimari-i Osmani” in 1873 which is the first architectural history of the Ottoman era and the formulation of the Turkish History Thesis in 1930’s that indicates a radical break in historiography, constitute the early phase of the architectural history in the Late Ottoman/Early Republican Turkey. Considering the fact that the nation-state formation was also taking place in the same era, the study examine the activities of some nationalist, scientific and antiquarian societies together with the works of some authors like Celal Esad (Arseven), Mübarek Glib (Eldem), Hüsnü (Tengüz), Ahmed Refik (Altınay), Hamdullah Subhi (Tanrıöver) and Hüseyin Avni in order to discuss the relationship between Turkish nationalism and the rise of the interest in architectural history which took place in that period.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Mimarlık tarihi yazımı, milliyetçilik, Geç Osmanlı/Erke Cumhuriyet Dönemi, Achitectural Historiography, Nationalism, Late Ottoman/Early Republican Era
Alıntı