Göller Bölgesi Huntit Cevherlerinin Zenginleştirilmesi Ve Alev Geciktirici Hammadde Üretimine Yönelik Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kangal, M. Olgaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, KOl ve Flotinor FS-2 anyonik toplayıcıların varlığında huntit ve manyezitin flotasyon davranışları ve elektrokinetik özellikleri tesbit edilmiştir. Mg2+ and Ca2+ gibi ortak iyonların etkileri de bu çalışmada incelenmiştir. Huntit ve manyezitin yüzey özellikleri üzerinde pH ve Na2SiO3 and CMC gibi modifiye edici reaktiflerin etkileri de ayrıca incelenmiştir. Elektrokinetik ölçümler, huntit ve manyezitin eş elektrik noktalarının yaklaşık 8.0 civarında olduğunu göstermiştir. Seçilmli ayırılma koşullarını belirleyecek olan mikroflotasyon deney sonuçlarına gore, huntit 200 mg/l KOl varlığında CMC ile bastırılabilmektedir. Diğer yandan, manyezit 50 mg/l KOl varlığında huntite gore daha az bastırıcı özellik göstermektedir. Bu verilere gore, tuvenan cevherle yapılacak olan flotasyon deneyinde manyezit yüzen ürün olarak, huntit ise batan ürün olarak elde edilecektir. Klasik flotasyon deneyleri sonunda, KOl ve CMC miktarları sırasıyla 800 g/t ve 1000 g/t olarak optimize edilmiştir. Bu optimum değerlere gore, klasik flotasyon deneyleri gerçekleştirilmiş ve % 34.07 MgO ve % 15.58 CaO içerikli bir huntit konsantresi 2.19 MgO/CaO oranıyla elde edilirken; % 45.26 MgO ve % 2.90 CaO içeren bir manyezit konsantresi 15.61 MgO/CaO oranıyla elde edilmiştir. Kimyasal analiz ve XRD sonuçlarına gore, üretilen huntit konsantresi ince boyuta öğütüldükten sonra, alev geciktirici hammadde üretiminde kullanılabilmektedir.
In this study, flotation behaviours and electrokinetic properties of huntite and magnesite were determined in the presence of anionic collectors such as KOl and Flotinor FS-2. The effects of common ions that are expected in flotation pulps such as, Mg2+ and Ca2+ were studied. The influences of pH and modifying reagents like Na2SiO3 and CMC on surface properties of huntite and magnesite were also examined. Electrokinetic measurements showed that iso-electric points of huntite and magnesite were around 8.0. According to the results of microflotation tests performed in order to find out selective separation conditions, it was observed that huntite could be depressed with CMC in the presence of 200 mg/l of KOl. On the other hand, magnesite shows lower depressing properties in the presence of 50 mg/l of KOl. In accordance with these data, magnesite will be the floated product and huntite will be sunken product in the flotation experiment performed with run of mine ore. At the end of conventional flotation experiments, KOl and CMC amounts were optimized as 800 g/t and 1000 g/t, respectively. According to these optimum values, the conventional flotation experiment was carried out and a magnesite concentrate with 45.26 % MgO and 2.90 % CaO contents was obtained with 15.61 MgO/CaO ratios where a huntite concentrate was produced with 34.07 % MgO and 15.58 % CaO contents and 2.19 MgO/CaO ratio. According to the chemical and XRD results, after the huntite concentrate is finely ground and it can be used for flame retardant additive material.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Huntit, Anyonik toplayıcılar, Eş elektrik noktası, Mikroflotasyon, Alev Geciktirici, Huntite, Anionic Collectors, Iso-electric Point, Microflotation, Flame Retardant
Alıntı