Yara Örtü Malzemesi Uygulamaları İçin Yağ Asidi Temelli Poliüretan Filmlerin Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gültekin, Güncem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Polimer malzemeler sahip oldukları pek çok özellikten dolayı biyomedikal alanda oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Bunların içinde poliüretanlar, mekanik ve fiziksel özelliklerini belirleyen parçalı polimerik karakterlerinden dolayı en önemli grupları oluştururlar. Poliüretanlar organik isosiyanat grupları ile yüksek molekül ağırlıklı polioller ve düşük molekül ağırlıklı zincir ayarlayıcıların reaksiyonu sonucunda üretilirler. Poliüretan reaksiyonlarının reaktanları çoğunlukla petrol temellidir. Bu çalışmada, yara örtü malzemesi olarak kullanılmak üzere yenilenebilir kaynaklı poliüretan filmler üretilmiştir. Polimerler iki aşamada hazırlanmıştır. İlk aşamada, linoleik asit ve gliserol esterleşme reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise esterleşme reaksiyonu ürünü, toluen 2,4-diisosiyanatla reaksiyona sokulmuştur. Hazırlanan polimerler FT-IR ve NMR ile karakterize edilmiştir. Polimerlerin molekül ağırlıkları GPC, termal özellikleri ise TGA ve DSC cihazları ile belirlenmiştir. Döküm yöntemiyle hazırlanan polimer filmlerin film, mekanik, biyoparçalanma, su absorpsiyonu ve hidrolitik özellikleri incelenmiştir. Filmlerin çapraz bağlanma özellikleri DMA ile belirlenmiştir.
Polymeric materials are widely used in biomedical applications due to their desired properties. Among these, polyurethanes are one of the most important groups due to their segmented block polymeric character which mainly determines their mechanical and physical properties. Polyurethanes are the reaction product of organic isocyanates, high molecular weight polyols and low molecular weight chain extenders. The reactants of polyurethanes are mostly based on petroleum. In this study, fatty acid based polyurethane films were produced as wound dressing materials. Polymers were prepared in two steps. In the first step, linoleic acid and glycerol were esterified. In the second step, the esterification product was reacted with toluene 2,4-diisocyanate. The polymers prepared were characterized by FT-IR and NMR. Their molecular weights were measured by GPC, and thermal properties were determined by TGA and DSC. Polymer films were prepared by casting-evaporation technique and characterized for their film, mechanical, biodegradation, water absorption and hydrolytic properties. The crosslinking properties of the films were determined by DMA.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
poliüretanlar, yağ asitleri, biyomalzeme, polyurethanes, fatty acids, biomaterials
Alıntı