Kağıt/karton Ambalaj Malzemesi Endüstrisinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Boynukalın, Derya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada çevre yönetim sisteminin bilimsel ve yönetsel prensipleri ortaya konmuş, kaynakların ve atıkların yönetimi esasları açıklanmış, örnek endüstrinin bu esaslara uygunluğu araştırılmıştır. Kağıt/karton ambalaj malzemesi üreten örnek endüstrinin mevcut çevre yönetim sistemi incelenmiştir. Proses ve atık araştırmaları yapılarak sistemin girdileri (kaynaklar) ve çıktıları (ürün ve atıklar)belirlenmiştir. Mevcut uygulamanın yönetim mekanizmalarına, yasa ve yönetmeliklere uygunluğu araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre değerlendirmeler yapılarak gerekli görülen noktalarda öneriler getirilmiştir.
In this study, scientific and management ways of environmental management system have been modelled, principles of source and waste management is mentioned and convenience of the application with this system is researched. Paper-board packaging industry which is taken as a case study, is observed according to existing environmental management applications. Utilisation of inputs (sources) and occurring outputs (products and wastes) are mentioned in process and waste survey of ındustry. Compliance of the application with management principles about sources and wastes considering the legal frame are defined. The results are evaluated and some proposals are brought in where necessary.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Endüstriyel çevre yönetim sistemi, Kaynaklar, Atıklar, Industrial environmental management system, Sources, Wastes
Alıntı