Makedonya'nın Enerji Arz Güvenliğinin İncelenmesi Ve Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-01-22
Yazarlar
Abdurahman, Suat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada, öncelikle Makedonya enerji durum değerlendirmesi için konvansiyonel enerji kaynakları ve bu bağlamda fosil yakıtlar ele alınmıştır. Makedonya fosil yakıtlardan kömüre sahip olup, doğalgazı boru hatlarıyla ithal etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Makedonya için durum değerlendirmesi yapılmak istendiğinde hidrolik kaynakların önde geldiği gözlenmektedir. Ülkenin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal potansiyelinin bulunduğu, kullanıma yönelik girişimler bulunduğu, ancak, büyük bir kullanımın henüz olmadığı anlaşılmaktadır. Makedonya'nın enerji arz güvenliğine ilişkin olarak SWOT analizi yapılarak içsel ve dışsal analizler gerçeklenmiştir. Ayrıca, SWOT Analizinden hareketle TOWS Matrisi de oluşturulmuştur. SWOT analizi ile belirlenen 12 konu ile TOWS matrisi çerçevesinde geliştirilen G-F, Z-F, G-T ve Z-T stratejilerinden hareketle dört temel strateji için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) uygulaması ile öncelikleri belirlenmiştir.
In this study, firstly fossil resources in the conventional sources were investigated for energy evaluation of Macedonia. The country has coal in the conventional sources and has imported the natural gas. It is observed that hydropower is in front of renewable energy sources in Macedonia. The state has wind, solar, biomass and geothermal potential and some ventures on this subject, but has not so much approaches yet. For the energy supply security for Macedonia SWOT Analysis applied and internal and external analysis were realized. In addition of it, TOWS Matrix generated also. Analytic Hierarchy Process (AHP) for twelve subjects that are determined by SWOT analysis and four main strategies which were find in the frame of TOWS matrix with S-O, W-O, S-T and W-T strategies and priority were determined of them.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Enerji, Enerji arz güvenliği, Swot analizi, Energy, Energy supply security, Swot analysis
Alıntı