Yapılarda Değişken Frekanslı Sürtünmeli Elemanlar İle Sismik Kontrol

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayhan, Cüneyt
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hareketli mesnetlenmiş sistemlerin dinamik probleminin çözümü için basit ve sayısal analize uygun bir prosedür sunulmuştur. Burada kayma fazı ve rölatif hareketsiz faz için kullanılan iki farklı hareket denklemi birleştirilerek ayrık durum-zaman uzayında ifade edilen tek bir denkleme dönüştürülmüştür. Yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti cebirsel matris işlemleri ile bulunduktan sonra sistemin davranışı, zaman artımı faz değiştirme anlarını içeren anlarda bile sabit alınarak, fark denkleminden ardışık olarak belirlenmiştir. Hareketli mesnetlenmiş sürtünmeli sistemlerin deprem etkilerinin azaltılmasında etkinliği iki örnek üzerinde gösterilmiştir. VFPI ve FPB tipindeki izolatörlere sahip olan ve yer hareketine maruz kalan yapıların davranışları karşılaştırılmıştır.
In this study, a logically simple and numerically efficient procedure is presented to solve the dynamic problem of sliding systems with unsynchronized support motions. The motion equations for the sliding and non-sliding modes of the isolated structure are unified into a single equation that is represented as a difference equation in a discrete-time state-space form and the base shear forces between the sliding interfaces can be determined through simple matrix algebraic analysis. The responses of the sliding structure can be obtained recursively from the discrete-time version of the motion equation with constant integration time step even during the transitions between the non-sliding and sliding phases. Effectiveness of sliding systems for earthquake protection has been verified by a tree-span continuous bridge and a four-story shear building subjected to the harmonic motion, 1940 El Centro earthquake, 1999 Kocaeli Earthquake and 1999 Düzce earthquake. Behaviour of structures isolated using VFPI and FPB subjected to ground motions has been compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sismik Kontrol, VFPI, FPS, Taban İzolasyonu, Sürtünmeli İzolatörler, Seismic Control, VFPI, FPS, Base Isolation, Frictional Bearings
Alıntı