İçme Sularından Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Florür Giderimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-07
Yazarlar
Tetik, Ayça
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Florür iyonu vücutta bulunması gereken temel bileşenlerden biridir. Ancak bu iyonun yüksek miktarlarda suda bulunduğu zaman insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı arıtılma ihtiyacı gündeme gelmektedir. Elektrokimyasal yöntemlerden biri olan elektrokoagülasyon prosesi son yıllarda su ve atıksu arıtımında kullanılmaya başlanmış olan uygulanması kolay, çoğu organik ve inorganik kirleticinin gideriminde etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada florür içeren içme suyu numuneleri üzerinde alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon yönteminin uygulandığı florür giderimi ile ilgili deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Birinci bölümde çalışmanın anlam ve önemi, amaç ve kapsamı belirtilmiştir. İkinci bölümde florürün özellikleri, kullanım alanları ve kaynakları açıklanmıştır. Florun insan sağlığı üzerindeki etkisi anlatılmış; Türkiye’de flor içeren sular ile ilgili yapılan çalışmalardan söz edilmiştir. Üçüncü bölümde Türk Standartları Enstitüsü 266 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya göre içme suyu standartları ile farklı kurumlarca belirlenen florür standartları belirtilmiştir. Sulardan florür arıtma metotlarından bahsedilip literatürdeki uygulamalardan örnekler verilmiş, elektrokoagülasyonun tanımı yapılıp bu prosesi etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Elektrokoagülasyon yöntemi ile florür giderim mekanizması açıklanıp, literatürde sulardan E.K. metodu kullanılarak yapılan florür arıtma uygulamaları anlatılmıştır. Dördüncü bölümde deneysel çalışmanın yürütülüşü verilmiş, içme sularından alüminyum elektrotların kullanıldığı elektrokoagülasyon prosesi ile yapılan florür gideriminde optimum işletme koşulları belirlenmiştir. Florürün yanı sıra içme suyun yapısında bulunan diğer iyonların E.K. mekanizması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Beşinci bölümde tartışma ve yorum açıklanmıştır.
Fluoride ion is one of the basic components that must be present in the body. However, when high amount of this ion is found in water, it has negative effects on human health; so it needs to be treated. Electrocoagulation process is one of the electrochemical methods that has been developed for water and wastewater treatment in recent years. It is an easy and effective method for the removal of organic and inorganic pollutants. In this study, experimental work was carried out about the removal of fluoride for which electrocoagulation method was applied to the samples of drinking water containing fluoride using aluminum electrodes. In the first part; the meaning, importance, purpose and scope of the study were stated. In the second part, properties, usage areas and sources of fluoride were explained. In this part, it was mentioned about the effect of fluoride on human health and some researchs made about water containing fluoride in Turkey. In the third part, drinking water standards according to Turkish Standards Institution 266 and World Health Organization and fluoride standards set by different corporations were demonstrated. Methods for the removal of fluoride from water were mentioned and examples from the applications in literature were given. Definition of electrocoagulation, factors affecting this process and mechanism for removal of fluoride with this process were stated, applications about this process found in literature were evaluated. In the forth part, outline of experimental work was given and optimum conditions for the removal of fluoride ion from drinking water by electrocoagulation method using aluminium electrodes were stated. The effects of other ions present in drinking water rather than fluoride on E.C. mechanism were examined. In the last part, discussions and comments were stated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Florür, Elektrokoagülasyon, İçme suyu, Flouride, electrokoagulation, drinking water
Alıntı