Köyceğiz Gölü-dalyan Lagünü Havzası Bütünleşik Planlama Ve Yönetimi İçin Arazi Değerlendirmesi

dc.contributor.advisor Tanık, Ayşegül tr_TR
dc.contributor.author Karagoz, E. İdil tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-09T11:37:22Z
dc.date.available 2015-09-09T11:37:22Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Günümüzde kıyı ekosistemlerinde artan kirlilik sorunlarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir havza yönetiminin hazırlanması gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir bir havza yönetim sistemi; havzanın coğrafik durumunu, iklimini, meteorolojik yapısını, jeolojik durumunu, hidrolojik özelliklerini, sosyo-demografik yapısını ve tüm bunların havzadaki su kaynakları üzerine etkilerini göz önüne bütünleşik bir sistemdir. Böyle bir sistemin oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemi, CBS, büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada pilot bölge olarak, Türkiye’ nin güneybatısında yer alan Köyceğiz Gölü-Dalyan Lagünü seçilmiştir. Bölge karmaşık, hassas ve dinamik bir yapıya sahiptir. Çalışmada, bir havza yönetim modeli oluştururken gerekli olan kaynak ve veri envanterinin çıkartılması, verilerin CBS ortamına aktarılması, tematik katmanlarının oluşturulması ve sorgulanması, pilot bölge üzerinde yapılmıştır. Kara kökenli bilgiler, aynı zamanda toprak analiz sonuçları, ana toprak içeriği, toprak tipleri, toprak alt grupları, arazi kullanımı ve diğer toprak özellikleri katmanları olarak görselleştirilmiştir. Bu haritalar çakıştırılarak bir “Arazi Verileri Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur. Bu tabloda her bir istasyonda analizler de gerçekleştirildiğinden verilerin doğrulanması da yapılmıştır. Arazi değerlendirme çalışmaları bir bölgenin kullanım potansiyeli hakkında bilgi vermektedir. Dolayısı ile, bu çalışmalar bütünleşik havza yönetim stratejilerinin belirlenmesinde önemli aşamalardan biri olan toprak-arazi değerlendirilmesine yer verilmiş ve bu konumdaki çalışmalara rehberlik edecek tüm aşamalara değinilmiştir. Çalışma aynı zamanda, AB’ ye girme süreci yaşayan ülkemizin bütünleşik ve sürdürülebilir havza yönetimi konusundaki eksikliğini de giderme amacını taşımaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Remediation of increasing pollution problems at coastal ecosystems and establishment of a sustainable watershed management have nowadays gained interest and importance. An efficient watershed management system considers the geographic condition of the watershed, climate, meteorologic status, geological condition, hydraulic properties, socio-demographic structure and also takes into account the impact of these factors on the receiving water and on the water resources. Geographical Information Systems (GIS) highly contribute and aid to accomplish the establisment of such system. Use of GIS is one of utmost signifance as it allows to transfer new data to the system, to develop various scenarios and to share information. In this study, Köyceğiz Lake-Dalyan Lagoon watershed, located at the southwest part of Turkey, is selected as the pilot region. The region has a quite complex, sensitive and dynamic structure. In this study, the required resource inventory, data collection and gathering and transfer of data to GIS, establishing the thematic layers and querries are conducted on the pilot region during the formation of a watershed management model. Land-based information are also visualized in terms of layers consisting of soil analyses results, main soil groups, soil types, sub-soil groups, land-use and other soil characteristics. These maps are overlaid to form a “Land Data Evaluation Table” . In this table, the validation of the currently conducted analyses are also done. Such land evaluation studies give an ideaon the land-use potential of a region. Therefore, in this study, emphasis is given to soil-land evaluation which is an essential aspect in determining the strategies of integrated watershed management and also points out all the steps that would act as a guide to similar studies. The study will at the same time satisfy the lacking experience for sustainable and integrated watershed management in Turkey which is also one of the requiremetns of European Union (EU). en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9200
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arazi değerlendirmesi tr_TR
dc.subject CBS tr_TR
dc.subject uzaysal veri tr_TR
dc.subject havza yönetimi tr_TR
dc.subject Köyceğiz Gölü-Dalyan Lagünü tr_TR
dc.subject Land assessment en_US
dc.subject GIS en_US
dc.subject spatial data en_US
dc.subject watershed management en_US
dc.subject Köyceğiz Lake-Dalyan Lagoon en_US
dc.title Köyceğiz Gölü-dalyan Lagünü Havzası Bütünleşik Planlama Ve Yönetimi İçin Arazi Değerlendirmesi tr_TR
dc.title.alternative Land Assessment Of Koycegiz Lake-dalyan Lagoon Watershed Towards Integrated Planning And Management en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1494.pdf
Boyut:
5.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama