Plazma Nitrürlenmiş Sert Metal Plaketlerde Performans Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özdemir, Ufuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; talaş kaldırmada kullanılan sinterlenmiş karbür plaketler değişik nitrürleme şartları altında plazma nitrürlenmişler ve belli talaş kaldırma şartları altında kullanılarak talaş kaldırma performansları araştırılmış, diğer bir ifadeyle plazma nitrürlemenin plaket performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla sinterlenmiş karbür plaketler sistematik olarak değiştirilmiş nitrürleme parametreleri (nitrürleme süresi, nitrürleme sıcaklığı ve gaz karışım oranı) altında plazma nitrürlenmişler ve belli kesme şartları altında talaş kaldırma deneylerine tabii tutulmuşlardır. Bu süreç içersinde uygun zamanlarda plaketlerin yüzey sertlikleri, ağırlık kayıpları, belli şartlardaki sürtünme katsayıları, serbest yüzey aşınma miktarları, beyaz tabaka kalınlıkları ve difüzyon tabakası kalınlıkları ölçülmüştür. Ayrıca ölçümler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılarak, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Böylece sistematik olarak değiştirilen plazma nitrürleme parametrelerinin, plaketin talaş kaldırma performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
In this study, inserts used in cutting operations, plasma nitrided in various conditions, are used in certain cutting conditions in order to investigate cutting performance, in other words the effect of plasma nitriding on cemented varbide tool insert cutting performance investigated. Therefore, cemented carbide tool inserts were nitrided in sistematically changed nitrding conditions (nitriding time, nitriding temperature and gas mixture ratio) and experimented under cutting processing conditions. At the same time, surface hardness, loss of weight, friction coefficient, flank wear, thickness of compound layer and diffusion layer were measured at a suitable time. Statistics analysis of experiment conclusions were done. By this way, the effect of plasma nitriding parameters on cutting performance of cemented carbide tool inserts in investigated.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Plazma Nitrürleme, Plaket Performansı, Talaş Kaldırma, Plasma Nitriding, Insert Performance, Cutting
Alıntı