Örselenmemiş Düşük Plastisiteli Killerin Dinamik Davranışları Üzerinde Çöp Suyunun Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demir, Gürsel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada düşük plastisiteli killerin farklı oranlarda sızıntı suyuna maruz kalması ve sızıntı suyu ile kil tabakanın etkileşim süresinin zeminin endeks özellikleri, statik ve dinamik davranışları üzerine etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Zeminin statik davranışları olarak; Atterberg limitleri, gerilme-şekil değiştirme, kayma mukavemeti parametreleri ve permeabilite konuları esas alınmıştır. Dinamik davranışlar olarak dinamik yükler altında zeminin gerilme-şekil değiştirme ve elastisite modülü incelenmiştir. Bu amaçla CL (düşük plastisiteli kil) sınıfı zemine, optimum su muhtevasının altında % 5, 20, 50 ve % 100 oranlarında çöp sızıntı suyu karıştırılarak örselenmemiş numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin bir kısmı küre bırakılmadan hemen deneye alınırken diğerleri 30 gün küre bırakılmıştır.
In this study, the confrontation of low plasticity clays with wastewater in different rations and the effects of the interaction time of the waste water with the clay layer on the static and dynamic behaviour of soil were investigated. Atterberg limits, stress-strain, shear strength parameters and permeability values were studied as the static behaviours of soil. Stress-strain and elasticity module of soil under dynamic load were studied as the dynamic behaviours. For this purpose; wastewater, which is 5 %, 20%, 50% and 100 % under optimum moisture content was added to CL (low plasticity clay) class soil and undisturbed samples were prepared with the consolidometer. While some of the prepared samples were immediately tested without leaving for curing, the others were released into curing for 30 days.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
killi zeminler, dinamik davranış, kür süresi, kür oranı, çöp suyu, clay soils, dynamic behavior, cure time, cure ratio, leachate
Alıntı